Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

Datum: 14.12.2010, Utorak
NN br. 140/2010

Ovim se Zakonom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna RH za 2011. i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise