Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Datum: 13.12.2022, Utorak
NN br. 145/2022

Ovim se Zakonom uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i njihovo ostvarenje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja općeg proračuna i jamstava središnjeg proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te dugom općeg proračuna, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika državnog proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Detaljnije o tome pisali smo u prilogu časopisu RRiF br. 12/22. – Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, str. 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise