Zakon o obveznim odnosima - izmjene i dopune

Datum: 18.04.2008, Petak
Autor: A.V

Dana 17. travnja
2008. stupile su na snagu novele izrazito bitnog propisa – kojim se
uređuju osnove obveznih odnosa između pravnih i fizičkih osoba, te
ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi – Zakona o obveznim odnosima
(Nar. nov., br. 41/08.). Zakon je bio stupio na snagu prije nešto manje
od dvije i pol godine.

Novele Zakona o obveznim odnosima uglavnom se odnose na zaštitu
potrošača vezanu uz ugovor o kupoprodaji, zatim na akreditiv, te na
bankarsku garanciju.

Detaljnije o Novelama Zakona o obveznim odnosima, v. u časopisu RRiF br.
5/08., te Pravo i porezi br. 5/08.

Povratak na vijesti