Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke – isplate dividenda

Datum: 28.11.2009, Subota
Klasa: 410-01/09-01/1255
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit poreznog obveznika A. plovidba koji se odnosi na primjenu Zakona o posebnom porezu na plaće mirovine i druge primitke u slučajevima kada se dividende isplaćuju u dionicama. U nastavku dostavljamo odgovor.

Prema članku 3. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.; dalje u tekstu Zakon) obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke je isplatitelj plaća, mirovina i drugih primitaka.

Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona, poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na: 1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak, 2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, 3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak, 4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti. Stavak 7. navedenog članka Zakona propisuje da se u smislu toga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju i isplaćene dividende i udjeli u dobiti iz stavka 1. točke 4. toga članka.

Odredbama članka 5. stavka 1. Zakona, propisano je da se poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća: 1. po stopi od 2% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. toga Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kuna, a manji od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca, 2. po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. toga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca.

Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke, plaća se sukladno članku 6. stavku 1. Zakona istodobno sa isplatom plaće, mirovine i drugih primitaka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te isplatom dividendi i udjela u dobiti.

Slijedom navedenog, u slučajevima kada društvo donose odluku o isplati dividende u obliku dionica smatra se da je došlo do isplate dividende u smislu članka 4. stavka 1. točke 4. Zakona, stoga je društvo prilikom isplate dividende u obliku dionica dužno obračunati i uplatiti poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke. Nadalje, napominjemo da su uvjeti isplate dividende dioničarima utvrđeni odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/09., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 146/08.), stoga je društvo dužno prilikom isplate dividende u obliku dionica postupati i sukladno odredbama toga Zakona.

Povratak na mišljenja