Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)

Datum: 18.02.2022, Petak
NN br. 21/2022

Zakonom se propisuje postupak notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva te prava i obveze nadležnih tijela u tom postupku.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (Nar. nov., br. 105/15.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 26. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise