Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Datum: 24.12.2010, Petak
NN br. 145/2010

Ovim se Zakonom uređuje:

• postupak utvrđivanja imovinske koriste ostvarene kaznenim djelom,
• postupak osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,
• postupak ovrhe odluke o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,
• postupanje s oduzetom imovinom i imovinom glede koje je određena privremena mjera oduzimanja,
• ostvarenje prava osobe oštećene kaznenim djelom te
• zaštita prava treće osobe.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise