Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Zakonom se uređuju:

 1. pravila, postupci i instrumenti za sanaciju sljedećih subjekata:
 2. • instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

  • financijsku instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je društvo kći kreditne institucije ili investicijskog društva ili društva iz čl. 3. t. 3. ili 4. Zakona i koja je obuhvaćena nadzorom matičnog društva na konsolidiranoj osnovi u skladu s člancima 6. do 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

  • financijski holding, mješoviti financijski holding i mješoviti holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

  • matični financijski holding u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj i matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

  • podružnicu institucije treće zemlje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 3. ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela i
 4. upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Nar. nov., br. 19/15., 16/19. i 47/20.).

Ovaj stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim čl. 4. st. 2. t. 35. podt. b) ovoga Zakona koja stupa na snagu 26. lipnja 2021. te čl. 39. st. 6. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise