Zakon o sustavu osiguranja depozita

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Zakonom se uređuju pravila i postupci koji se odnose na osnivanje, funkcioniranje, upravljanje i financiranje sustava osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj, status, položaj, ciljevi, zadaci i ustroj Hrvatske agencije za osiguranje depozita (dalje: Agencija), djelokrug, zadaci i nadležnost Agencije u poslovima osiguranja depozita te djelokrug, zadaci i nadležnosti Agencije sukladno posebnom propisu kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Državnoj Agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (Nar. nov., br. 44/94., 79/98., 19/99., 35/00., 60/04., 12/12. i 15/13.). i Zakon o osiguranju depozita (Nar. nov., br. 82/15.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise