Zakon o trgovini

Datum: 27.08.2008, Srijeda
Autor: Lj.M.

Zakonom o trgovini (Nar.nov., br. 87/08.)
koji je stupio na snagu 2. kolovoza 2008., uređuju se uvjeti za
obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, uvjeti za
obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu, mjere
ograničavanja obavljanja trgovine, radno vrijeme u djelatnosti
trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne
mjere.*

*Međutim, odredbe kojima se uređuje radno vrijeme trgovina,
posebice odredba o dnevnom radnom vremenu trgovina od 06,00 do
21,00 sat, izazvala je odmah nakon stupanja na snagu Zakona
nezadovoljstvo većeg broja trgovaca te posebice turističkih
djelatnika koji nemogućnost rada trgovina iza 21,00 sat u tijeku
glavne turističke sezone doživljavaju kao ograničavanje turističke
ponude roba i usluga koje se ostvaruje posredstvom djelatnosti
trgovine. Upravo iz navedenih razloga, Vlada RH je donijela Uredbu
o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 96/08.) koja
je stupila na snagu 21. kolovoza 2008., te je izmijenila spornu
odredbu na način da se omogućuje nadležnim tijelima općine, grada
i Grada Zagreba da mogu odrediti radno vrijeme trgovina na svojem
području i do 24,00 sata. Ta mogućnost (kako je usmeno
najavljeno), važila bi do 11. listopada 2008., odnosno do izmjene
i dopuna Zakona o trgovini. *

*Zakon o trgovini je unio je dosta novosti glede načina, oblika i
uvjeta obavljanja trgovine u odnosu na prethodni Zakon iz 1996.,
od kojih navodimo slijedeće:*

*propisuje se pojmovnik kojim se jasno definiraju svi bitni
ekonomski pojmovi iz područja trgovine radi boljeg
o razumijevanja i primjene od strane sudionika na
tržištu,**proširen je krug poslovnih subjekata koji pored
trgovaca mogu obavljati prodaju robe i propisan način i
oblik obavljanja njihove prodaje, *
o *udruga više ne može obavljati prodaju robe ako ne osnuje
trgovačko društvo ili obrt, *
o *trgovac može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu
radi obavljanja trgovine, a bez rješenja o ispunjavanju
propisanih uvjeta, povremeno obavljati trgovinu na
priredbama i manifestacijama sukladno sanitarnim propisima,*
o *u prodavaonici se može dodatno obrađivati hranu ali ne i
konzumirati, ali je potrošačima dopušteno degustiranje
pojedine robe u prodavaonici ili izvan nje*
o *prostor prodavaonice u kojem se pored trgovine obavlja i
druga djelatnost mora biti vidljivo odvojen,*
o *trgovac na malo može prodati robu i profesionalnim
korisnicima (na veliko) ako za takvu prodaju nisu propisani
dodatni uvjeti,*
o *prodaja robe izvan prodavaonica obavlja se na mjestima
javno prometnih površina određenih u tu svrhu odlukama
općine/grada, a na drugim mjestima sukladno odobrenju,*
o *za pokretnu prodaju nisu propisana ograničenja glede mjesta
prodaje,*
o *rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta glasi na prodajni
objekt, a ne na trgovca i drugi trgovac ako nastavlja
obavljati prodaju istovrsne robe ne mora pribavljati novo
rješenje,*
o *propisan je sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o
ispunjavanju propisanih uvjeta te određena nadležno tijelo i
postupak za donošenje rješenja,*
o *nadležni ministar treba pravilnikom propisati jedinstvenu
tipologiju prodavaonica i minimalne tehničke uvjete, a
trgovci će morati uskladiti poslovanja najdalje u roku 3
godine od dana stupanja na snagu tog pravilnika,*
o *nadležan ministar propisat će uvjete stručne spreme za
poslove prodavača, blagajnika i trgovačkog poslovođu, što se
neće odnositi na radnike na tim poslovima do 02.02.2008.,*
o *propisana je zabrana prodaje alkohola i duhanskih proizvoda
maloljetnicima,*
o *ukida se obveza vođenja popisa robe i uvodi obveza
osiguranja podataka o stanju robe u prodajnom objektu
ovlaštenim o

Povratak na vijesti