Zakon o upravnim sporovima

Datum: 25.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 36/2024

Zakonom se uređuju nadležnost, sastav suda i pravila postupka na temelju kojih upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima, obvezama i pravnim interesima. fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10. – 110/21.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise