Zakon o uslugama

Datum: 13.07.2011, Srijeda
NN br. 80/2011

Ovim se Zakonom uređuje pravo na poslovni nastan i slobodu pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske, uz osiguravanje visokog stupnja sigurnosti i kvalitete tih usluga, sukladno Direktivi 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu.

Ovim se Zakonom uređuje i način donošenja provedbenih propisa kojima nadležni ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija na temelju ovoga Zakona podrobnije uređuju pravo na poslovni nastan i slobodu pružanja usluga.

Ovaj Zakon stupa na snagu 21. srpnja 2011., pojedine odredbe ovoga Zakona stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise