Zakon o zaštiti potrošača

Datum: 11.02.2022, Petak
NN br. 19/2022

Zakonom se uređuje zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda na tržištu, i to:

  1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
  2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
  3. pravo na pravnu zaštitu potrošača
  4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
  5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
  6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14., 110/15. i 14/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 28. svibnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise