Zatezne kamate

Datum: 04.07.2008, Petak
Autor: Š.G.

Objavljena je eskontna stopa HNB-a od 9% (Nar. nov. br.
75. od 1. srpnja 2008.), pa se prema tome zatezne kamate i dalje
mogu obračunavati prema odredbama čl. 29. ZOO-a u visini od 17% za
ugovorne odnose trgovaca i trgovaca i osoba javnog prava odnosno
14% godišnje u svim ostalim odnosima kao i u prvom polugodištu
tekuće godine.*

*Kao što je poznato, prema odredbama čl. 29 ZOO-a, zatezna kamata
na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe
javnog prava određuje se za svako polugodište, povećanjem eskontne
stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana
prethodnog polugodišta za osam postotnih poena. To znači da je
eskontna stopa za ugovore između trgovca i trgovaca i osoba javnog
prava za drugo polugodište utvrđena u visini od 17% tj. (9+8).*

*Za ostale odnose (koji nisu ugovorni između trgovaca i trgovaca i
osoba javnog prava, između građana npr. te zatezne kamate za javne
prihode i sl.) zatezna kamata dobiva se tako da se eskontna stopa
HNB-a poveća za pet postotnih poena. To znači da je za ostale
odnose utvrđena stopa zatezne kamate u visini od 14% godišnje tj.
(9+5).*

*Budući da je HNB utvrdila eskontnu stopu na dan 30. lipnja 2008.
u postotku od 9% (Nar. nov. br. 75. od 1. srpnja 2008.), prema
odredbama čl. 29. st. 1. ZOO-a zatezne kamate utvrđuju se na
prethodno opisani način.

Povratak na vijesti