Kontrolno - analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Kontrolno - analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2007.
Stranica:
56.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Ako ste tijekom poslovne godine knjižili poslovne događaje kako biste postigli ažurnost, s nakanom da kasnije provjerite ispravnost, ako želite provjeriti jesu li vaše računovodstvene postavke sukladne usvojenoj praksi i propisima, u ovom se članku daju podsjetnici i naputci koji mogu pomoći u dvojbi ili ako su nastali neki propusti. Pritom se polazi od toga da su poslovne promjene evidentirane u glavnoj knjizi prema datumu nastanka, a u analitičkim računima prema vrsti imovine, ročnosti obveza i prirodi troškova. Mogućnost nastanka pogreške nije isključena, no i naknadni događaji mogu ponekad odrediti drukčije računovodstveno obuhvaćanje nego što je prikazano, pa stoga preporučujemo da još prije izrade zaključne (godišnje) Bilance i Računa dobiti i gubitka za 2007. promotrite odgovara li sve zahtjevima struke, računovodstvenim standardima i propisima. Redoslijed izloženih pitanja i prijedloga nekih rješenja temelji se na redoslijedu u RRiF-ovu računskom planu, XI. izdanje iz 2006., i nadamo se da će vam pomoći u nastojanjima da što pravilnije dođete do kvalitetnih temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2007. godinu.
  1. Kontrolno-analitički postupci na računima Razreda 0
  2. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima novčanih sredstava, kratkotrajne financijske imovine i potraživanja - Razred 1
  3. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima obveza, rezerviranja i odgođenih prihoda - Razred 2
  4. Provjera stanja i postupaka na računima kratkotrajne imovine - zalihe - Razred 3
  5. Podsjetnik za kontrolu troškova prije izrade računa dobitka i gubitka - Razred 4
  6. Provjera na računima proizvodnje, zaliha poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe - Razred 6
  7. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima rashoda (70-73)
  8. Provjera knjigovodstvenog stanja na računima prihoda (74-77)
Hashtags:
#Računovodstvo