Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
87.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez po odbitku na naknade za softver
  • Kamate kao porezno priznati rashod - osnivač je strana financijska organizacija
  • Transfer sredstava s jednog društva na drugo radi izgradnje sustavne javne odvodnje i zaštite voda - ne treba iskazivati u rashodima
Hashtags: