Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine društva
Stranica:
29.
Autor/i:
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:
Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine s posebnim osvrtom na važnost pribavljanja odgovarajuće dokumentacije pri isknjiženju te imovine iz poslovnih knjiga društva.
  1. Dugotrajna materijalna imovina
  2. Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine
  3. Porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo