Status „žrtve“ pred Europskim sudom za ljudska prava

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Status „žrtve“ pred Europskim sudom za ljudska prava
Stranica:
67.
Autor/i:
Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u ovome članku razmatra „žrtvu“ pred Europskim sudom za ljudska prava (Europski sud)1, odnosno njezin pojam, status i druga značajna pitanja, zato što je, između ostalog, u mnogim presudama Europski sud utvrdio da podnositelj zahtjeva ima status ili položaj „žrtve“ povrede prava i sloboda propisanih Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Europski je sud u tim slučajevima utvrdio povredu konkretnoga konvencijskog prava od strane sudova ili drugih državnih tijela potpisnika Konvencije na temelju čega je podnositelju zahtjeva priznata aktivna legitimacija pred Europskim sudom te osnovanost njegovih navoda da je „žrtva“ povrede tog prava.2 Brojna je praksa Europskog suda, koja se odnosi na zahtjeve podnesene protiv RH,3 u kojima su podnositelji zahtjeva tvrdili da su „žrtve“, u smislu čl. 34. Konvencije, slijedom čega je moguće na zoran i relevantan način obraditi pojmovno i sadržajno značenje statusa „žrtve“ kako ga tumači Europski sud.
Hashtags: