Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2000. godinu - Obrazac PDV-K

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2000. godinu - Obrazac PDV-K
Stranica:
123.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Svrha sastavljanja konačnog obračuna PDV-a je utvrditi ukupnu, odnosno konačnu poreznu obvezu ili porezni kredit za razdoblje oporezivanja - kalendarsku godinu (ili dio godine ako je poduzetnik ušao u sustav PDV-a u tijeku godine pri početku obavljanja djelatnosti), iako se u prijavama za svako obračunsko razdoblje obračunava i plaća stvarno nastali PDV. Pritom treba posebno voditi računa o manjkovima te dopuštenom odnosno prekomjernom kalu, rasipu, kvaru i lomu utvrđenom po godišnjem popisu - inventuri. O toj smo temi pisali opširno u časopisu RRiF br. 12/00., str. 80. i 92., a o pripremnim radnjama za sastavljanje konačnog obračuna u RRiF-u br. 1/01., str. 66.

U nastavku pišemo o načinu i tehnici sastavljanja obračuna na PDV-K obrascu uvažavajući pritom posebnost oporezivanja kod poduzeća i obrtnika.

Hashtags: