Godišnji obračun poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2000. godinu - Obrazac DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Godišnji obračun poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2000. godinu - Obrazac DOH
Stranica:
151.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja obvezno utvrđuju godišnji dohodak i podnose godišnju poreznu prijavu mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu, do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Prijava se podnosi na propisanom Obrascu DOH, a u slučaju zajedničkog obavljanja djelatnosti na Obrascu DOH-Z.

Utvrđivanje godišnje porezne prijave obrtnika za 2000. treba obaviti prema podatcima iz poslovnih knjiga, koje su se od 1. siječnja 2000. vodile prema izmijenjenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Kako se uz godišnju poreznu prijavu obvezno prilaže i izvadak iz poslovnih knjiga, u nastavku članka pišemo o načinu evidentiranja primitaka i izdataka u poslovnim knjigama obrtnika, s posebnim naglaskom na utvrđivanje dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti te odbitku prenesenog gubitka.

Iako je u prosincu 2000. doneseno nekoliko poreznih zakona i to: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Opći porezni zakon te Zakon o poreznom savjetovanju (Nar. nov., br. 127/00.), oni se ne primjenjuju i nemaju utjecaja na utvrđivanje godišnje porezne prijave obrtnika za 2000. Iznimka je jedino predviđena u Zakonu o porezu na dohodak, prema kojem će obrtnici koji obavljaju samostalnu djelatnost na području Grada Vukovara biti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, ako udovolje propisanim uvjetima.

Hashtags: