Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (II.)
Stranica:
49.
Autor/i:
Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Sažetak:

U prošlom je broju našeg časopisa predstavljen prvi dio ovog članka o odgovornosti društva majke i društva kćeri za povrede EU prava tržišnog natjecanja kroz prijašnju sudsku praksu sudova. Kroz analizu novije sudske prakse razmatra se u kolikoj se mjeri odstupa od utemeljenih načela, a koliko ih se pridržava pri odlučivanju o odgovornosti i kažnjavanju društva majke i društva kćeri. Nastavljajući se na to, ovim se člankom daje osvrt na sadašnje trendove odlučivanja o odgovornosti predmetnih društva i novi parametri odlučivanja koje uvodi sudska praksa. Izlaže se uređenje pitanja odgovornosti društva majke u nacionalnim propisima država članica te ukratko pravna rješenja u domaćim propisima kao i neke buduće koncepcije u EU pravu. 
1. Uvod
2. Pojam poduzetnika u odnosu na pravnu osobnost-nedostatak individualne odgovornosti
3. Trend razvoja odgovornosti društva majke i društva kćeri za povrede prava tržišnog natjecanja
4. Uređenje odgovornosti društva majke i društva kćeri u državama članicama EU-a
5. Pravna rješenja u hrvatskim propisima
6. Sadašnji trendovi, buduće koncepcije i nova rješenja u EU-u
7. Zaključak

Hashtags: