Ugovor između odvjetnika i stranke (u povodu presude Suda Europske unije, C-537/13, od 15. siječnja 2015.)

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Ugovor između odvjetnika i stranke (u povodu presude Suda Europske unije, C-537/13, od 15. siječnja 2015.)
Stranica:
72.
Autor/i:
Dr. sc. Jakob NAKIĆ
Sažetak:

Autor u članku analizira presudu Suda EU-a koje je donesena u povodu zahtjeva nacionalnog suda Litve Sudu EU-a zbog tumačenja Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, a u kontekstu predstavlja li ugovor o pravnim uslugama sklopljen između odvjetnika i fizičke osobe potrošački ugovor sa svim jamstvima koja pripadaju spomenutoj fizičkoj osobi.
1. Uvod
2. Pozadina slučaja
3. Sporna (prethodna) pitanja
4. Odluka suda
5. Važnost odluke za našu praksu
6. Umjesto zaključka

Hashtags: