Pitanja i odgovori

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Pitanja i odgovori
Stranica:
138.
Autor/i:
Sažetak:

•    Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem. Zakonom o radu definiran je pojam zakonske zabrane natjecanja radnika s poslodavcem te pojam ugovorne zabrane natjecanja radnika s poslodavcem.
•    Opasna stvar i opasna djelatnost. Šteta nastala u vezi s opasnom stvari odnosno opasnom djelatnošću smatra se da potječe od te stvari odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrokom štete. 
•    Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca (online prijava). Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca utvrđuju se pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, vrste i opsega zaštićenih prava, osniva se stanovita Agencija, utvrđuje njezina djelatnost i način upravljanja i obavljanja djelatnosti te određuju uvjeti, postupak i izvori sredstava za ostvarenje zaštite prava
•    Prokura. ZTD-om je definiran pojam prokure kao trgovačke punomoći čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima. 
•    Rok prijave porezne obveze po osnovi najma stan. Prijava poreza obveznika poreza na dohodaka po osnovi najma stana podnosi se u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti.
•    Sporazumni prestanak ugovora o radu i pravo na novčanu naknadu sa nadležnog zavoda. Pravo na novčanu naknadu sa nadležnog zavoda u načelu ne ostvaruje radnik kojemu je radni odnos prestao sporazumnim prestankom ugovora o radu. 
•    Autentično (vjerodostojno) tumačenje zakona. Autentično tumačenje zakona u sustavu diobe vlasti je u protivnosti s tim sustavom, s načelima pravne države i pravne sigurnosti i dr.
•    “Dužnički zatvor”. Kao sredstvo ovrhe i osiguranja fizičkim se osobama može odrediti i novčana kazna i/ili kazna zatvora prema čl. 16. Ovršnoga zakona. 
•    Ovršna i vjerodostojna isprava – pravni lijekovi Protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave ovršenik može izjaviti žalbu, a protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave – prigovor.
•    Vraćanje radnika na rad. Prekluzivni rok za podnošenje prijedloga za vraćanje radnika na rad u ovršnom postupku je šezdeset dana od dana kada je ovrhovoditelj stekao pravo da prijedlog za ovrhu podnese.

 

Hashtags: