Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
110.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

 •  Prijenos ugovora (čl. 127. ZOO-a/05)
  • Pri prijenosu ugovora cjelokupni ugovorni odnos između prenositelja i druge strane prelazi na primatelja i drugu stranu, s tim da se identitet prvobitnoga obveznog odnosa nije promijenio
 • Odgovornost za štetu zbog opasne stvari (čl. 174. ZOO/91)
  • Za štetu od opasne stvari odgovara njen imatelj
 • Osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti (čl. 201. ZOO/91)
  • Pravična novčana naknada za duševne bolove zbog smrti izvanbračnog druga može se dosuditi izvanbračnom drugu ako je između njega i umrlog postojala trajnija zajednica života
 • Uvjet (čl. 297. ZOO/05)
  • Uvjet je odredba unesena u ugovor kojom suugovaratelji učinak ugovora čine ovisnim o nekoj budućoj i objektivno neizvjesnoj činjenici
 • Prekid zastare (čl. 388. ZOO/91)
  • Time što je vjerovnik prije podizanja tužbe pozvao dužnika da ispuni svoju obvezu nije nastao prekid zastarijevanja                                                             

Obiteljsko pravo

 • Uzdržavanje unučadi (čl. 216. OBZ-a)
  • Obveza djeda i bake da pridonose uzdržavanju svojih unuka je supsidijarna, pa do nje dolazi tek ako roditelj po kojem su srodni ne uzdržava dijete
 • Uzdržavanje bračnog druga  (čl. 231. OBZ-a)
  • Pri osjenjivanju mogućnosti bračnog druga koji je dužan uzdržavati, sud će uzeti u obzir sve prihode koje je taj bračni drug ostvario u razdoblju od podnošenja tužbe do zaključenja glavne rasprave
 • Uzdržavanje maloljetnog djeteta (čl. 244. OBZ-a)
  • Roditelj koji je sam snosio troškove uzdržavanja maloljetnog djeteta može tužbom tražiti naknadu tih troškova od drugog roditelja koji je bio dužan davati uzdržavanje, ako su učinjeni troškovi bili opravdani
 • Bračna stečevina (čl. 249. OBZ-a)
  • Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj stečevini, ako nisu drukčije ugovorili
 • Postupak radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva (čl. 293. OBZ-a)
  • U postupcima radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva dopuštena je samo izvanredna revizija

Nasljedno pravo

 • Zastara zahtjeva (čl. 84. ZN-a)
  • Povrat dara može se tražiti u roku od tri godine od ostaviteljeve smrti
 • Opseg nasljednikove odgovornosti za ostaviteljeve dugove (čl. 139. ZN-a)
  • Nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, s time da na visinu vrijednosti naslijeđene imovine sud pazi samo na prigovor nasljednika
 • Sud ovlašten za odlučivanje  (čl. 202. ZN-a)
  • Prije pokretanja ostavinskog postupka i tijekom njega, sve dok postupak ne bude pravomoćno okončan, ostavinski sud će na zahtjev stranke radi osiguranja stvari i prava iz ostavine odrediti privremene mjere predviđene Ovršnim zakonom
 • Nasljednička izjava (čl. 220. ZN-a)
  • Potpis na punomoći za davanje nasljedničke izjave mora biti javno ovjerovljen
 • Upućivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine  (čl. 224. ZN-a)
  • Sud neće prekinuti postupak ako su između stranaka sporne činjenice o kojima ovisi sastav ostavine, ako te činjenice može utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerovljenih isprava

Zemljišnoknjižno pravo

 • Za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka nije potrebno priložiti isprave koje ispunjavaju sve opće i posebne pretpostavke za upis
  • Opravdani razlog za vođenje pojedinačnog ispravnog postupka postoji kada je javno ili javnoovjerovljenom ispravom učinjeno vjerojatnim da nekoj osobi pripada pravo koje nije u njezinu korist upisano i radi čijeg upisa bi trebalo ispraviti određene zemlji&
Hashtags: