Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

 • Zastara povremenih tražbina (čl. 226. ZOO-a/05)
  • Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja
 • Mane volje (čl. 279. ZOO-a/05)
  • Mane volje kao prijetnja, prijevarno postupanje odnosno zabluda su razlozi za poništenje pravnog posla, a ne za njegovu ništetnost
 • Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju (čl. 380. ZOO-a/91)
  • Tražbina iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja ne nastaje u trenutku štetnog događaja, već onoga dana kada je završeno liječenje
 • Načelo monetarnog nominalizma (čl. 394. ZOO-a/91)
  • Kad obveza ima za predmet svotu novca, dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koje obveza glasi, izuzev kad zakon naređuje što drugo
 • Alternativne obveze (čl. 403. ZOO-a/91)
  • Kod alternativnih obveza dužnikova obveza ima dva ili više predmeta, a dužnik je obvezan dati samo jedan od njih kako bi se oslobodio obveze

Stvarno pravo

 • Sudska zaštita posjeda (čl. 22. ZV-a)
  • Posjednik kojemu je posjed samovlasno smetan ovlašten je svoj posjed zaštiti putem suda
 • Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (čl. 130. ZV-a)
  • Vlasništvo nekretnine stečene na temelju zakona ne može se suprotstaviti pravu onoga koji je, postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige, u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još pravo koje je bilo stečeno na temelju zakona nije bilo upisano
 • Zaštita od uznemiravanja (čl. 167. ZV-a)
  • Ako treća osoba bespravno uznemirava vlasnika na drugi način, a ne oduzimanjem stvari, vlasnik može i putem suda zahtijevati da to uznemiravanje prestane
 • Propast stvari (čl. 169. ZV-a)
  • Pravo vlasništva prestaje propašću stvari koja je bila predmetom toga prava, no ostanu li neki ostaci stvari, vlasnik na njima zadržava vlasništvo
 • Prava služnosti (čl. 242. ZV-a)
  • Izgubi li pravo služnosti razumnu svrhu, vlasnik poslužne stvari može zahtijevati da se ono ukine
 • U pravnom prometu može biti pojedinačna nekretnina kako je određuju norme stvarnog prava, pravni entiteti koje je pravni poredak izjednačio s nekretninom (čl. 9. st. 4., čl. 37. st. 3. ZV-a čl. 2. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama)
  • Predmet raspolaganja u pravnom prometu mogu biti sve katastarske čestice zajedno, odnosno cijelo zemljišnoknjižno tijelo u cjelini ili idealni dio svih katastarskih čestica, odnosno idealni dio zemljišnoknjižnog tijela.
 • Rok stjecanja dosjelošću nekretnina koje su na dan 8. listopada 1991. bile u društvenom vlasništvu kao i za stjecanje stvarnih prava na tim nekretninama dosjelošću, ne računa vrijeme posjedovanja proteklo prije tog datuma (čl. 130. st. 1., čl. 388. st. 4. i čl. 367. ZV-a)
  • Dosjelost se osniva na samostalnom posjedu koji traje određeno vrijeme, koji posjed može biti različite kakvoće što uvjetuje i različite vrste dosjelosti. Ispunjenjem određenih pretpostavki pravo vlasništva stječe se po samom Zakonu, a onaj koji stekne pravo vlasništva nekretnine na temelju zakona ovlašten je ishoditi upis tako stečenog prava u zemljišnoj knjizi.
 • Pravo vlasništva nekretnine stječe se upisom u zemljišnu knjigu, a ne na temelju pravnog posla (čl. 119., čl. 120. i čl. 121. ZV-a)
  • Ako nekretnina u odnosu na koju se vodi spor nije upisana u zemljišnoj knjizi, samim time postojala bi zapreka provedbi presude donesene temeljem tužbenog zahtjeva.

Ovršni postupak

 • Ovrhovoditelj uz prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe na nekretninama ovršenika morao dostaviti sudu dokaz da se izvansudska ovrha nije mogla prove
Hashtags: