Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
133.
Autor/i:
Sažetak:
 • Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima. Od 1. siječnja 2017. godine u primjeni je novi tzv. republički prosjek, odnosno prosječna neto-plaća relevantna za ovrhu na plaći i drugim stalnim primitcima te iznosi 5.664,00 kn.
 • Minimalno trajanje godišnjeg odmora invalidnih radnika. Osoba s invaliditetom ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana
 • Prokurist kao potpisnik ugovora o radu. Prokurist, kao punomoćnik poslodavca, ovlašten je, u načelu, potpisati ugovor o radu.
 • Noćni rad – ugovaranje. Ugovor o radu ne treba sadržavati podatak o samom noćnom radu ako nije naveden u okviru radnog vremena, ali je obvezno navesti podatak o povećanju plaće za rad noću ako isti nije naveden autonomnim aktom poslodavca.
 • Rad na izdvojenom mjestu rada. Radnik svoj rad za poslodavca može obavljati kod kuće ili u nekom drugom prostoru koji nije prostor poslodavca.
 • Pravo na rad s polovinom punog radnog vremena i pravo na dopust za njegu djeteta. Pravo na dopust za njegu djeteta ili pravo na rad s polovinom punoga radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju su prava kojima se zaposleni i samozaposleni roditelj koristi na temelju posebnih propisa.
 • Obvezna zimska oprema za motorna vozila u Republici Hrvatskoj. Zimski uvjeti na cesti postoje kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
 • Obračun poreza na dohodak i PDV-a prilikom darovanja nekretnine. Darovanje nekretnine članovima trgovačkih društava smatra se izuzimanjem imovine, a za takvu je vrstu dohotka isplatitelj obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 40 %, bez priznavanja osobnog odbitka. Darovanje u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra se prometom, stoga za nekretninu koja nije korištena dulje od dvije godine porezni obveznik mora obračunati PDV po stopi od 25 %.
 • Obračun PDV-a na isporuku nekretnine od stranoga poreznog obveznika. Isporuka nekretnina oporezuje se prema propisima države na čijem se području nekretnina nalazi. Isporuka novih nekretnina u RH podliježe obračunu PDV-a. Kada porezni obveznik iz EU-a isporučuje novu nekretninu koja se nalazi na području RH, hrvatskom poreznom obvezniku, PDV je obvezan obračunati hrvatski porezni obveznik, a strani porezni obveznik nije u obvezi registrirati se za potrebe PDV-a u RH.
 • Olakšica za reinvestirani dobitak. Porezna olakšica za reinvestirani dobitak može se ostvariti n temelju investicija u dugotrajnu imovinu za koju se rashodi u cijelosti utvrđuju kao porezno priznati. Dugotrajnom se imovinom smatra materijalna i nematerijalna imovina utvrđena prema računovodstvenim standardima, upisana u poslovnim knjigama i stavljena u uporabu.
 • Mogućnost nastavka upravnoga postupka u slučaju smrti stranke. Upravni postupak radi priznavanja prava na invalidsku mirovinu, koji je pokrenula stranka koja je u tijeku upravnog postupka umrla, može se nastaviti na zahtjev nasljednika umrle stranke.
 • Reprezentativnost udruga poslodavaca i Sindikata. Reprezentativnost udruga poslodavaca i sindikata više razine utvrđuje se za sudjelovanje u tripartitnim tijelima (gospodarsko-socijalno vijeće i sl.) na nacionalnoj razini te za kolektivno pregovaranje.
 • Sindikalni povjerenik i predstavnik. Sindikalni povjerenik (osoba u radnom odnosu) i sindikalni predstavnik imaju pravo kod poslodavca štititi i promicati prava i interese članova sindikata.
 • Stranka kolektivnog ugovora. Stranke kolektivnog ugovora, osim poslodavca, mogu biti na strani poslodavca i drugi pravni entiteti (pravni subjekti) određeni zakonom.
Hashtags: