Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Novosti u oporezivanju PDV-om
pip - 12.2016, str. 3
Novosti u oporezivanju dohotka nakon 1. siječnja 2017. godine
pip - 12.2016, str. 6
Djelo i autorsko djelo u pravnom i poreznom sustavu RH
pip - 12.2016, str. 14
Sklapanje porezne nagodbe za dio novoutvrđene porezne obveze
pip - 12.2016, str. 23
Promjene u oporezivanju prometa nekretnina od 1. siječnja 2017. godine
pip - 12.2016, str. 29
Obračun PDV-a kod prodaje dobara na sajmovima u RH i u Sloveniji
pip - 12.2016, str. 33
Popis zaliha i obračun razlike trošarine na cigarete 1. prosinca 2016. godine
pip - 12.2016, str. 38
Provedba poreznog nadzora u svjetlu prijedloga novih poreznih zakona
pip - 12.2016, str. 44
Statusne promjene trgovačkih društava (I.)
pip - 12.2016, str. 51
Osnivanje d.o.o.-a s jednim članom (I.)
pip - 12.2016, str. 59
Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u
pip - 12.2016, str. 62
Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.)
pip - 12.2016, str. 73
Ugovor o darovanju (I.)
pip - 12.2016, str. 82
Izvanredni zdravstveni pregled policijskih službenika
pip - 12.2016, str. 86
Zaštita prava vlasništva u sudskom postupku (rei vindicatio)
pip - 12.2016, str. 87
Korištenje i uporaba posebnog dijela nekretnine
pip - 12.2016, str. 93
Materijalni i procesni karakter sudske nagodbe
pip - 12.2016, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 12.2016, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 12.2016, str. 107
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
pip - 12.2016, str. 114
Domaća sudska praksa
pip - 12.2016, str. 118
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2016, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 12.2016, str. 133