Pravo i porezi 12/2016

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novosti u oporezivanju PDV-om
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Novosti u oporezivanju dohotka nakon 1. siječnja 2017. godine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Djelo i autorsko djelo u pravnom i poreznom sustavu RH
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sklapanje porezne nagodbe za dio novoutvrđene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Promjene u oporezivanju prometa nekretnina od 1. siječnja 2017. godine
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Obračun PDV-a kod prodaje dobara na sajmovima u RH i u Sloveniji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Popis zaliha i obračun razlike trošarine na cigarete 1. prosinca 2016. godine
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Provedba poreznog nadzora u svjetlu prijedloga novih poreznih zakona
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec
Statusne promjene trgovačkih društava (I.)
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Osnivanje d.o.o.-a s jednim članom (I.)
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.)
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Ugovor o darovanju (I.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Izvanredni zdravstveni pregled policijskih službenika
Autor: Dr. sc. Damir JURAS , dipl. iur.
Zaštita prava vlasništva u sudskom postupku (rei vindicatio)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Korištenje i uporaba posebnog dijela nekretnine
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.
Materijalni i procesni karakter sudske nagodbe
Autor: Dinko JAKELIĆ , mag. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika