Sklapanje porezne nagodbe za dio novoutvrđene porezne obveze

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Sklapanje porezne nagodbe za dio novoutvrđene porezne obveze
Stranica:
23.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Sklapanje porezne nagodbe posebni je porezni postupak u kojem se mogu izbjeći dugotrajni sporovi i troškovi Porezne uprave i poreznog obveznika. Ako su u postupku poreznog nadzora obveze poreznih obveznika utvrđene procjenom, tada se sklapanjem porezne nagodbe novoutvrđena porezna obveza i zatezna kamata mogu smanjiti za ukupno 5 %. Ali, na preostali iznos novoutvrđenih obveza nakon umanjenja za 5 %, a ovisno o ugovorenoj svoti i roku plaćanja, mogu se još dodatno smanjiti utvrđene zatezne kamate.
      Međutim, porezna nagodba može se sklopiti i za dio novoutvrđene porezne obveze kada je porezni obveznik dužan u prijedlogu za sklapanje porezne nagodbe, točno navesti koji je dio novoutvrđenoga poreznog zaduženja spreman platiti na dan zaključenja porezne nagodbe ili u roku od 90 dana. Sukladno novim odredbama OPZ-a uvodi se prekršajni progon poreznih obveznika.

1. Uvod
2. Što se smatra novoutvrđenim obvezama
3. Smanjenje novoutvrđene porezne obveze ako je porezna osnovica određena procjenom
4. Porezna nagodba ako poreznom obvezniku nije uručen zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru
5. Pravne posljedice neispunjavanja porezne nagodbe
6. Primjer izračuna novoutvrđenih obveza u kojima je porezna osnovica određena procjenom
7. Zaključak

Hashtags:
#OPZ, #Porezi