Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Turističke agencije-pravno i porezno motrište poslovanja, trajanje 240 min
Srijeda, 15.05.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i ostalih primitaka, trajanje 235 min
Četvrtak, 09.05.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

rrif - 5.2024, str. 171
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U sustavu sporta sudjeluju i sportaši kao jedna od posebno navedenih osoba Njih se ne može izjednačiti ni u pravima ...

pip - 5.2024, str. 132
Pitanja i odgovori

Primjena kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije Primjena novoga kolektivnog ugovora za djelatnost ugostiteljstva Darovanje nekretnine fizičkoj ...

pip - 5.2024, str. 125
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Posebne odredbe PDV a za male poduzetnike prag oporezivanja Pravo društava Nadzorni odbor Član nadzornog odbora koji ...

pip - 5.2024, str. 120
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo plodouživanje osobna služnost pobuda za sklapanje ugovora čl 322 i čl 273 ZOO a u vezi ...

pip - 5.2024, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Godišnji odmor Izmjena ugovora o radu godišnji odmor Izmjene ugovora o radu radi prevođenja prema Uredbi o nazivima radnih ...

pip - 5.2024, str. 109
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

II POREZ NA PROMET NEKRETNINA Utvrđivanje osnovice poreza na promet nekretnina nekretnina je vlasništvo RH Oslobođenje od plaćanja poreza na ...

pip - 5.2024, str. 108
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Premija osiguranja
 2. Apstraktnost normiranja
 3. Sveučilišna autonomija
 4. Izgradnja kapaciteta
 5. Glasati / glasovati

rrif - 5.2024, str. 130
Napojnice kod obrtničkih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Napojnica predstavlja primitak primljen od trećih osoba kao nagrada za dobro obavljenu uslugu za vrijeme rada kod obrtnika Napojnice se ...

pip - 5.2024, str. 102
Privremeno uzdržavanje
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Privremeno uzdržavanje propisano Zakonom iz 2014 godine novčano je primanje koje koristi dijete u cilju potpore uzdržavanja a isplaćuje se ...

pip - 5.2024, str. 97
Novi zakonodavni okvir politike boljih propisa u Republici Hrvatskoj
Autor: Mihaela BOŠNIR , dipl. iur.

U članku se daje sistematičan pregled novoga pravnog okvira za bolje propise uz kratak osvrt na dosadašnji razvoj politike boljih ...

pip - 5.2024, str. 89
Jezik prava u općim aktima
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

O pravilnoj i prikladnoj te kontekstualnoj uporabi riječi različitih izričaja pravnotehničkih figura ali i samoga jezika koji je specifičan za ...

rrif - 5.2024, str. 114
Porezni položaj složene transakcije – sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi odluke i stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem složenih transakcija u slučaju davanja ...

pip - 5.2024, str. 82
Specifičnosti postupka pred trgovačkim sudovima
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Odredbama čl 488 502 Zakona o parničnom postupku propisane su specifičnosti postupka pred trgovačkim sudovima One se očituju u određivanju ...

pip - 5.2024, str. 79
Pojačanje obveznog odnosa – založno pravo
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku detaljno objašnjava Založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora koje je uređeno Zakonom o vlasništvu i drugim ...

rrif - 5.2024, str. 101
Oporezivanje usluga na pokretnim dobrima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Kada uslugu na pokretnim dobrima obavi hrvatski porezni obveznik drugom hrvatskom poreznom obvezniku riječ je o prometu koji je oporeziv ...

pip - 5.2024, str. 71
Djelovanje ugovora prema trećim osobama
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Relativnost obveznih odnosa te ugovori u korist i na teret trećih osoba U pravu je općepoznato da obveznopravni odnosi postoje ...

pip - 5.2024, str. 69
Novela Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Zadnja novela odnosno Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji je ...

rrif - 5.2024, str. 81
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima i nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

pip - 5.2024, str. 64
Posjed, dosjelost i pravo vlasništva s obzirom na imovinu jedinica lokalne samouprave
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Jedinice lokalne samouprave često se susreću s izazovima u upravljanju imovinom posebno nekretninama Specifičan izazov čine situacije u kojima fizičke ...

pip - 5.2024, str. 59
Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice (GOD-DOP)
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Zakonom o doprinosima poslodavcu je omogućena primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i ...

pip - 5.2024, str. 54
Porezni položaj isplata bivšem radniku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pri određenim isplatama bivšem radniku a prema kojima se treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada doprinosi se obračunavaju u skladu ...

pip - 5.2024, str. 46
Obrada osobnih podataka kod sklapanja i raskida ugovora o radu
Autor: Dean BORBELJ , univ. mag. iur.

U ovom se članku razlaže o pravima i obvezama poslodavca i radnika koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka ...

pip - 5.2024, str. 39
Oblik ugovora o radu i presumpcija radnoga odnosa
Autor: Valentino KUZELJ , univ. mag. iur.

Odredbe o obliku ugovora u okviru pravila obveznog prava više su puta razmatrane S druge strane šire promatranje odredaba o ...

pip - 5.2024, str. 31
Platformski rad prema Zakonu o radu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Republika Hrvatske jedna je od prvih zemalja Europske unije koja je cjelovito zakonski uredila pitanje rada putem digitalnih platformi odnosno ...

pip - 5.2024, str. 26
O nekim vidovima novog modela ocjenjivanja državnih službenika
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Novi Zakon o državnoj službi te Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama donijeli su određene promjene u ...

pip - 5.2024, str. 19
Otkazi i ocjenjivanje sveučilišnih profesora na fakultetima prema Zakonu o plaćama
Autor: Doc. dr. sc. Ivan OBADIĆ

Tekst je nastavak analize u kojoj se razmatra sustav ocjenjivanja učinkovitosti rada zaposlenih u sustav obrazovanja i znanosti prema Zakonu ...

pip - 5.2024, str. 14
Neka praktična pitanja kolektivnih ugovora proširene primjene
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Kolektivni ugovor predstavlja temelj zasnivanja kolektivnoga radnog odnosa u nas Pri obradi materije kolektivnih ugovora za praksu u okviru obavljanja ...

pip - 5.2024, str. 8
Načini sezonskog zapošljavanja uz korištenje poticajne mjere HZZ-a
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku iznosi cjelovit prikaz instituta sezonskog zapošljavanja radnika u svjetlu zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu ...

pip - 5.2024, str. 3
Pravo na godišnji odmor
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Svaki radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku pojedinu kalendarsku godinu Godišnji odmor poslodavac utvrđuje a radnik koristi ...

pip - 5.2024, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Vijesti
Novi broj PiP-a
Petak, 12.04.2024.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za travanj 2024. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Snimka webinara
Ispunjavanje obrasca PDV, ostalih PDV prijava i poreznih evidencija, trajanje 180 min
Četvrtak, 11.04.2024.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Snimka webinara
Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu, trajanje 225 min
Srijeda, 10.04.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

pip - 4.2024, str. 135
Pitanja i odgovori

Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha Porezno motrište troškova odustatnine Ustavni sud RH nije prihvatio više prijedloga za pokretanje postupka ...

pip - 4.2024, str. 126
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV PRAVO NA ODBITAK PDV a U SLUČAJU NEAKTIVNOGA FIKTIVNOG DRUŠTVA Zaštita potrošača Prijevremena otplata stambenog kredita Radno ...

pip - 4.2024, str. 122
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravna osnova za upis prava vlasništva čl 73 ZOO a Ugovor za čije se sklapanje zahtjeva pismena ...

pip - 4.2024, str. 121
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 • Rad prodajnih objekata na dan parlamentarnih izbora

pip - 4.2024, str. 118
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Primjena Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja prema Uredbi o nazivima radnih mjesta uvjetima za ...

pip - 4.2024, str. 116
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

III. Porez na dohodak

 • Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje

pip - 4.2024, str. 108
Novi zakoni – ožujak 2024. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

pip - 4.2024, str. 107
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Think tank
 2. Pranje novca
 3. Preko
 4. Ikad
 5. Narav i priroda
 6. Naravno pravo

pip - 4.2024, str. 104
Pravna država i vladavina prava
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ

U članku se donosi po petnaestak mogućih definicija pravne države i vladavine prava opisuju prethodnice tih vrjednota zahtjevi sastojine svrha ...

rrif - 4.2024, str. 110
Zahtjev za povratom doprinosa (GOD-DOP)
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Zakonom o doprinosima poslodavcu je omogućena primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i ...

pip - 4.2024, str. 95
Sistemski zakon u ustavnopravnom poretku
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ

U nedostatku ustaljene i općeprihvaćene definicije sistemskoga zakona u hrvatskoj pravnoj literaturi ovaj je članak prinos u potrazi za utvrđenjem ...

pip - 4.2024, str. 90
Zakonodavni akt EU-a o umjetnoj inteligenciji – praktična razmatranja
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Nakon općenitog pregleda novoga zakonodavnog akta EU a o umjetnoj inteligenciji s obzirom na njegove glavne odredbe u ovom članku ...