Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
Četvrtak, 20.01.2022.

Vlada RH je u prosincu 2020 godine donijela Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom Riječ je o strateškom dokumentu koji ...

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 18.01.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za siječanj 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2021. godine, trajanje 135 min
Utorak, 11.01.2022.

Autor: M.H.

Vijesti
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka
Srijeda, 05.01.2022.

Razmjenom podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata utvrđeno je da ...

Vijesti
Posebnosti paušalnog oporezivanja i predaja Obrasca PO-SD i PO-SD-Z
Utorak, 04.01.2022.

Paušalno oporezivanje poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost najčešći je oblik oporezivanja Iako jednostavni način vođenja poslovnih knjiga u praksi ...

pip - 1.2022, str. 133
Pitanja i odgovori
Autor:

Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d o o a radi vraćanja uloga Porezno motrište revalorizacije opreme Otkup vlastitih poslovnih ...

pip - 1.2022, str. 128
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Uskraćivanje prava na odbitak predporeza kada stvarni dobavljač nije identificiran Slobodno kretanje kapitala Cestovni promet Zabrana ...

pip - 1.2022, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stranka ima pravni interes podnijeti brisovnu tužbu unatoč činjenici što o istoj pravnoj stvari zemljišnoknjižni postupak u kojem je ...

pip - 1.2022, str. 114
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave
Autor:

 • Izuzeće od ovrhe refundacije troška testiranja na COVID-19

pip - 1.2022, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Obavljanje administrativnih poslova sa zaslonskom opremom kod kuće radnika Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana ...

pip - 1.2022, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Obavijest o poreznom statusu kombi vozila marke Renault Opći uvjeti rada trošarinskog skladišta i trošarinsko odobrenje ...

pip - 1.2022, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dohodak Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta 24 satne skrbi njege starijih ...

pip - 1.2022, str. 99
Jezik u pravu
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Definicije pojmova
 2. Zbog / radi
 3. Turnkey
 4. Kolizija između više izvora međunarodnog prava

pip - 1.2022, str. 92
Osiguranje dokaza
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Osiguranje dokaza u parničnom postupku propisano je odredbama čl 272 čl 276 Zakona o parničnom postupku U radu se analizira ...

pip - 1.2022, str. 85
Energetska oporaba otpada – karika koja nedostaje?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na izazove energetske oporabe otpada kao četvrtog koraka u redu prvenstva gospodarenju otpadom aktivnosti koja ...

PrGO - 1.2022, str. 187
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kontrolirana inozemna društva Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje Podatci koji ...

pip - 1.2022, str. 79
Elektronički potpisi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Nova Uredba o uredskom poslovanju iz srpnja 2021 godine stavlja veći naglasak na korespondenciju i upravljanje dokumentima uz pomoć digitalnih ...

rrif - 1.2022, str. 113
Novosti u trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Nacionalno trošarinsko zakonodavstvo usklađeno je s pravnom stečevinom u odnosu na europski harmonizirani trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića ...

pip - 1.2022, str. 73
Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 12 prosinca 2021 godine stupio je na snagu Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja Stupanjem ...

pip - 1.2022, str. 69
Pripremne radnje za zapošljavanje radnika u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku relativno cjelovito obrađuje i upućuje na nužne pripremne radnje koje je ravnatelj školske ustanove kao poslovodni i ...

rrif - 1.2022, str. 101
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH za 2021. godinu
Autor:

Radnici koje je poslodavac uputio na rad u drugu državu u razdoblju duljem od 30 dana a najdulje 24 mjeseca ...

pip - 1.2022, str. 65
Aktualna pitanja minimalne plaće
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom prosinca prošle godine stupile su na snagu prve novele propisa koji u statusnom smislu uređuje primitak nominiran kao minimalna ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

pip - 1.2022, str. 58
Porezno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podružnice inozemnih osnivača osnivaju se radi obavljanja djelatnosti osnivača na području RH pri čemu je glavni interes osnivača ostvarivanje dobitka ...

pip - 1.2022, str. 49
Ugovorno i porezno motrište zajmova i kamata između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često U svim tim ...

pip - 1.2022, str. 47
Novosti u Zakonu o trošarinama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u trošarinskom sustavu oporezivanja uvode se značajne promjene koje su posljedica usklađivanja ...

pip - 1.2022, str. 39
Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje osnovna obilježja dvaju ugovora koja međusobno dijele mnoge sličnosti a zbog kojih ih ljudi u svakodnevnom ...

PrGO - 1.2022, str. 78
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

pip - 1.2022, str. 31
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava u kojima su osobe javnog prava dužnici te ...

Obrt - 1.2022, str. 88
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2021. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurani te svoje doprinose podmiruju prema ...

pip - 1.2022, str. 21
Nove Posebne uzance o građenju i neke dvojbe (pojam, primjena, promijenjene okolnosti, fiksna cijena, povećanje cijena, ugovorna kazna)
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Kako su na samome kraju 2021 godine utvrđene i u Narodnim novinama objavljene nove Posebne uzance o građenju koje donose ...

pip - 1.2022, str. 17
Pogled na Posebne uzance o građenju iz javnonabavne perspektive
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se nove Posebne uzance u građenju nastoje sagledati iz perspektive ugovora o javnoj nabavi radova Pokušava se utvrditi ...

pip - 1.2022, str. 13
Praktične pripreme za uvođenje eura: Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom donosi sve glavne elemente prilagodbi i praktičnih priprema za prelazak na euro S obzirom ...

pip - 1.2022, str. 3
Novi zakoni – prosinac 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

pip - 1.2022, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Vijesti
Promjene stopa prireza od 1.1.2022. godine
Četvrtak, 30.12.2021.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd myTable th myTable td myTable tr text align center ...

Vijesti
Neoporezive donacije za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom u 2022. godini
Utorak, 28.12.2021.

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona Nar nov br 144 21 produženo je razdoblje u kojem se mogu ...

Vijesti
Izmjene i dopuna Zakona o općem upravnom postupku
Ponedjeljak, 20.12.2021.

Što nam najvažnije donose izmjene ZUP a Zakona o općem upravnom postupku Dana 1 siječnja 2022 godine stupaju na snagu ...

Vijesti
Materijalni nedostatci stvari
Petak, 17.12.2021.

U Narodnim novinama br 126 21 objavljena je Novela Zakona o obveznim odnosima koja stupa na snagu 1 siječnja 2022 ...

Vijesti
Božićnica i ostale prigodne nagrade
Četvrtak, 16.12.2021.

U vrijeme božićnih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju neoporezive isplate u vidu prigodnih nagrada maksimalne godišnje svote ...

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 14.12.2021.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za prosinac 2021. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Vijesti
Provedba kontrole knjiženja u pripremi financijskih izvješća
Petak, 10.12.2021.

Jeste li sigurnu da ste tijekom poslovne godine obavili sva knjiženja u skladu s računovodstvenim standardima i poreznim propisima te ...

Snimka webinara
Priprema za godišnji obračun za 2021. i aktualnosti, trajanje 330 min
Utorak, 07.12.2021.

Autor: M.H.