Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2017
Članak:
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2016. godinu
Stranica:
87.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Uvod
A. Naknade
1. Naknade za korištenje općekorisnE funkcijE šuma
B. Članarine
2. Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama
C. Rente
3. Spomenička renta
4. Članarine i doprinosi za koje se ne podnosi godišnji obračun
5. Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine