Obračunavanje i plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Obračunavanje i plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta
Stranica:
80.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U cijeni naftnih derivata je od 30. ožujka 2001. sadržana i naknada za financiranje građenja i održavanje javnih cesta po litri uvezenog ili proizvedenog i isporučenog naftnog derivata. To znači da obveznici - a to su proizvođači i uvoznici naftnih derivata - trebaju osim posebnog poreza na naftne derivate i poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), obračunati i ukalkulirati u svoje prodajne cijene i navedenu naknadu. Jasno, to ne znači da povećanje cijena naftnih derivata isključivo ovisi o visini ove naknade, ali svakako utječe na njeno formiranje. O čemu pritom obveznici plaćanja ove naknade moraju voditi računa te kako trebaju obračunavati i plaćati naknadu, pišemo u nastavku.
Hashtags: