VI. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2017.

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 6.2017
Članak:
VI. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2017.
Stranica:
42.
Autor/i:
Sažetak:

1. Porez na dodanu vrijednost
2. Porez na potrošnju
3. Porez na dobitak
4. Porez po odbitku
5. Porez na dohodak od samostalne djelatnosti
6. Komorski doprinos
7. Turistička članarina
8. Spomenička renta
9. Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
10. Porez na promet nekretnina

Hashtags:
#Porezi