Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

 • Sankcija nedostajanja potrebne forme ugovora (čl. 70. ZOO-a/91)
  • Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravni učinak ako iz cilja propisa kojim je određena forma ne proizlazi što drugo
 • Opasna stvar (čl. 174. ZOO-a/91)
  • Cesta koja prolazi kroz određeni kanal obližnje rijeke u slučaju prelijevanja vode u taj kanal postaje opasna stvar
 • Prijeboj (kompenzacija) (čl. 196. ZOO-a/05)
  • Za prestanak obveze prijebojem ne trži se suglasnost već je dovoljno da jedna strana izjavi drugoj prebijanje tražbina
 • Povreda prava osobnosti – pravična novčana naknada (čl. 1100. ZOO-a/05)
  • U slučaju povrede prava osobnosti sud će, ako nađe da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema
 • Stjecanje bez osnove – kad se može zadržati primljno (čl. 1117. ZOO-a/05)
  • Primljeni iznos može se zadržati samo u slučajevima kad je neosnovano plaćen iznos na ime naknade štete ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, ako je isplata izvršena poštenom stjecatelju

Stvarno pravo

 • Razvrgnuće suvlasničke zajednice civilnom diobom (čl. 49. st. 4. ZV-a)
  • Kada fizička dioba nekretnine nije moguća razvrgnuće suvlasničke zajednice provodi se civilnom diobom.
 • Stjecanje prava vlasništva na novoformiranoj zemljišnoknjižnoj čestici (čl. 9., čl. 35. st. 4. ZV-a)
  • Na novoformiranoj zemljišnoknjižnoj čestici ne može se steći pravo vlasništva ako je dio zemljišnoknjižne čestice javno dobro.
 • Procesno pravni položaj izvanknjižnog suvlasnika stambene zgrade (čl. 372. st. 3. ZV-a)
  • Izvanknjižni stjecatelj vlasništva ovlašten je valjanim pravnim poslom prenjeti svoje pravo na upis tog prava u zemljišne knjige.
 • Izvršavanje vlasničkih ovlasti (čl. 36 st. 1., čl. 38. st. 1. ZV-a)
  • O načinu izvršavanja posjeda odlučuju sami suvlasnici, odnosno oni sporazumno, većinom glasova utvrđuju na koji način će se izvršavati posjed suvlasničke nekretnine i to u razmjeru sa veličinom njihovih suvlasničkih dijelova.
 • Pravo na zaštitu (čl. 20. st. 2. i čl 22. ZV-a)
  • Povremeno korištenje nekretnine u tuđem vlasništvu ne može se smatrati mirnim i faktičnim posjedom nekretnine.
 • Smetanje posjeda cijevi za odvodnju otpadnih voda (čl. 21. ZV-a)
  • Cijevi za odvodnju otpadnih voda ne mogu biti samostalni predmet posjedovne zaštite.
 • Stjecanje vlasništva građenjem na tuđem zemljištu je izvorno stjecanje (čl. 388. ZV-a, § 418. OGZ-a i čl. 12. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima)
  • Ako vlasnik zemljišta pravnim poslom prenese vlasništvo zemljišta ili pravo građenja na drugoga i taj izgradi zgradu na tom zemljištu, činjenica gradnje neće utjecati na pravo vlasništva ni na zemljištu niti na zgradi.

Zemljišnoknjižno pravo

 • Upis hipoteke u zemljišne knjige (čl. 40. ZZK-a)
  • Da bi mogao ostvariti prava koja ima na temelju hipoteke, cesionar tražbine osigurane hipotekom dužan je hipoteku u svoju korist upisati u zemljišne knjige
 • Nepotpun prijedlog za upis (čl. 109. ZZK-a)
  • Zemljišnoknjižni sud je ovlašten pozvati predlagatelja nepotpunoga prijedloga da dostavi isprave koje ne predstavljaju tabularne isprave, ako je nedostatak takvih priloga jedina zapreka da se udovolji prijedlogu za upis
 • Ispravak očitih pogrešaka u rješenju o upisu (čl. 116. ZZK-a)
  • Kad je u pitanju pogreška u brojevima upisana u rješenju, a ne u Zemljišnoj knjizi, na ispravak te pogreške primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku iako je rješenje doneseno u zemljišnoknjižnom p
Hashtags: