Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
139.
Autor/i:
Sažetak:
  • RTV pristojba. Svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom, obvezan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu čl. 35. st. 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, osim ako nije drukčije određeno Zakonom.
  • Sezonski radnici. Sezonski radnik državljanin je treće zemlje koji zadržava svoje prebivalište u trećoj zemlji te zakonito i privremeno boravi u Republici Hrvatskoj kako bi obavljao posao koji ovisi o izmjeni godišnjih doba u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme koje je izravno sklopio s poslodavcem s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj.
  • Obračun PDV-a na kratkotrajni najam osobnog automobila u RH stranoga poreznog obveznika. Kratkotrajnim najmom automobila smatra se neprekidno posjedovanje ili korištenje automobilom tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana i oporezuje se prema mjestu gdje se automobil stvarno stavlja na raspolaganje primatelju usluge.
  • Obračun PDV-a na najam lokomotive u RH. Lokomotiva se u smislu Zakona o PDV-u ne smatra prijevoznim sredstvom pa se stoga na kratkoročni najam ne primjenjuju odredbe kojima se definira mjesto oporezivanja iznajmljivanja prijevoznih sredstava.
  • Obračun PDV-a na ugovornu kaznu. Kazna koja je sastavni dio Ugovora i koja se u slučaju neispunjenja ugovorne obveze zaračunava dužniku predstavlja odštetu na koju se ne obračunava PDV.
  • Kolektivni radni odnosi i radničko vijeće. Radničko vijeće nije element kolektivnih radnih odnosa. To je jedan od tri načina (oblika) sudjelovanja radnika u odlučivanju kod poslodavca, i to najutjecajniji oblik sudjelovanja radnika. Odnos radničkoga vijeća i poslodavca temelji se na povjerenju i međusobnoj suradnji. Zato je mogućnost pritiska i konfrontacije radničkoga vijeća s poslodavcem isključena, što je sindikatu dopušteno.
  • Sloboda ugovaranja. Sloboda ugovaranja u radnom pravu ograničena je određenim odredbama Ustava Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralom društva.
  • Zastara tražbina. Tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom zastarijevaju za deset godina, i to je najdulji zastarni rok određen Zakonom o obveznim odnosima.
Hashtags: