Pravo i porezi 10/2017

Web izdanje 56,50 KN
7,50 EUR
Tretman nekretnina prema odredbama novoga Zakona o lokalnim porezima
Autori: Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Oporezivanje inozemnog dohotka i podnošenje izvješća INO-DOH
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Rokovi za izdavanje računa u zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Ugovorno i porezno motrište zakupa poslovnog prostora
Autor: Samra BEĆIROVIĆ PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Ugovor protivan prisilnom propisu i ugovor čije je sklapanje zabranjeno jednoj strani
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi oblici cestovnog prijevoza putnika u RH
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Prestanak ugovora o radu na temelju ponude jedne od strana ugovora o radu za sporazumni prestanak
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Organizacija dopunskog rada u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (II.)
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Odgovornost člana posade broda Oružanih snaga RH (II.)
Autor: Mr. sc. Ante JELAVIĆ , dipl. iur.
Međusobna povezanost europskih poslovnih registara
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Razvoj sustava javne nabave u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika