Tretman nekretnina prema odredbama novoga Zakona o lokalnim porezima

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Tretman nekretnina prema odredbama novoga Zakona o lokalnim porezima
Stranica:
3.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Sažetak:

      Autorice u prvom dijelu ovoga članka, u razmatranju poreza na nekretnine kao reprezentanata poreza na imovinu, daju kratki povijesni prikaz oporezivanja imovine u RH i osnovnih pojmova. Raspravljajući o porezu na nekretnine kao novom poreznom obliku hrvatskoga poreznog sustava, autorice prikazuju pozitivnopravno uređenje predmetnog poreza. U razmatranju se analiziraju pitanja poreznog tretmana nekretnina prema novom normativnom okviru Zakona o lokalnim porezima i njegova rješenja bitnih elemenata poreza na nekretnine. U poglavlju sa zaključnim napomenama autorice daju prijedloge za uklanjanje dvojbenih rješenja koje sadržava taj Zakon glede tretmana nekretnina kao predmeta razmatranog poreza.

1. Uvodne napomene
2. Povijesna perspektiva oporezivanja nekretnina
3. Definiranje poreza na nekretnine kao oblika imovinskih poreza
4. Pozitivnopravno uređenje poreza na nekretnine u RH
5. Postupovne odredbe o utvrđivanju i naplati poreza na nekretnine
6. Zaključne napomene

Hashtags:
#LokalniPorezi, #Porezi