Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
122.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

 • Ustupanje umjesto ispunjenja (čl. 88. ZOO-a/05)
  • Kada dužnik umjesto ispunjenja svoje obveze ustupi vjerovniku svoju tražbinu, sklapanjem ugovora o ustupanju obveza se gasi
 • Odgovornost za štetu od opasne djelatnosti (čl. 174. ZOO-a/91)
  • Za štetu od opasne djelatnosti odgovara se po načelu objektivne odgovornosti
 • Međusobne tražbine iz ugovora o prometu roba i usluga (čl. 374. ZOO-a/91)
  • Međusobne tražbine između obrtnika i trgovačkog društva iz ugovora o prometu robe i usluga zastarijevaju za tri godine
 • Odstupanje od projekta građenja (čl. 633. ZOO-a/91)
  • Izvođač može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove koje je obavio drukčije nego što je utvrđeno projektom, ako je za takvo odstupanje od projekta imao pisanu suglasnost naručitelja
 • Stjecanje bez osnove – opseg vraćanja (čl. 1115. ZOO-a/05)
  • Obogaćeni je obvezan na vraćanje samo one imovine koju je stekao stjecanjem bez pravne osnove

Stvarno pravo

 • Pravo na zaštitu posjeda (čl. 21. ZV-a)
  • Ako posljednji dan roka za podnošenje tužbe zbog smetanja posjeda pada na državni blagdan, ili u nedjelju ili u koji drugi dan kada sud ne radi, rok istječe protekom prvoga idućeg radnog dana
 • Vlasništvo republike hrvatske (čl. 35. ZV-a)
  • Javno dobro nije sposobno biti objektom prava vlasništva
 • Sadržaj suvlasničkih ovlaštenja (čl. 38. ZV-a)
  • Svaki suvlasnik, bez obzira na njegov suvlasnički dio, smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva
 • Brisanje hipoteke (čl. 347. ZV-a)
  • Da bi založno pravo na nekretnini prestalo, nije dovoljno da je prestala tražbina koju je osiguravala, već hipoteka prestaje brisanjem iz zemljišne knjige
 • Pravni lijekovi (čl. 123. ZZK-a)
  • Založni vjerovnik nije ovlašten podnijeti žalbu protiv rješenja o upisu prava vlasništva na nekretnini

Radno pravo

 • Zakonska zabrana natjecanja (čl. 93. ZR-a/09)
  • Nepoštovanje zakonske zabrane utakmice radnika s poslodavcem opravdani je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu radniku
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)
  • Krivotvorenje poslovne isprave od strane odgovorne osobe koja svojim supotpisom ovjeri takvu ispravu s neistinitim sadržajem opravdan je razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 117. ZR-a)
  • Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem, poslodavac je dužan radnika pismeno upozoriti na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obveza, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini
 • Otpremnina u slučaju otkaza (čl. 119. ZR-a/09)
  • Iznos otpremnine utvrđuje se s obzirom na dan isteka otkaznog roka
 • Savjetovanje s radničkim vijećem (čl. 149. ZR-a/09)
  • Poslodavac se prije donošenja pojedinačne odluke o otkazu ugovora o radu mora savjetovati s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom, i to neovisno o tome što je prilikom donošenja programa zbrinjavanja viška radnika proveo postupak savjetovanja s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom

Prekršajno pravo

 • Oslobođenje od kazne (čl. 38. PZ-a)
  • Svaki sud može osloboditi od kazne počinitelja prekršaja kad je zakonom propisana takva mogućnost
 • Povrede odredaba materijalnog prekršajnog prava (čl. 196. PZ-a)
Hashtags: