Međusobna povezanost europskih poslovnih registara

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Međusobna povezanost europskih poslovnih registara
Stranica:
86.
Autor/i:
Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

      Na temelju Direktive 2012/17/EU europskog parlamenta i vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te direktive 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava od lipnja 2017. započeo je s radom Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS). Taj je Sustav rezultat zajedničkog napora vlada EU-a i Europske komisije te omogućava lako pretraživanje poslovnih subjekata u EU-u.

1. Uvodne napomene
2. Povezanost registara
3. Registar stečajeva
4. Registar zemljišnih knjiga
5. Završne napomene

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU