Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 5.2023, str. 44
EU staje na kraj rodno uvjetovanim razlikama u plaćama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Kao značajan zakonodavni iskorak Europski je parlament usvojio nacrt nove direktive o jednakosti plaća muškaraca i žena Time se želi ...

pip - 12.2021, str. 7
Maksimalna harmonizacija zakonodavstva EU-a u obveznom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Od 1 siječnja 2022 godine primjenjuje se Direktiva EU 2019 771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20 svibnja 2019 o ...

pip - 1.2021, str. 67
Planirano zastarijevanje i pravo na popravak - EU staje u zaštitu potrošača
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Planirano ili prijevremeno zastarijevanje je strategija proizvođača kojom oni žele prisiliti potrošače na češću kupovinu njihovih proizvoda Ono se postiže ...

pip - 1.2021, str. 55
Učinak prethodne odluke Suda EU-a na glavni postupak pred nacionalnim sudom
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se propituju učinci koje u odnosu na nacionalne sudove stranke glavnog postupka i druge subjekte prava stvaraju prethodne ...

pip - 11.2020, str. 95
EU Direktiva 2019/1 – programi pokajnika, suradnja između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i njihova uloga pred nacionalnim sudovima te upotreba informacija i korištenje dokaza
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

U ovome članku predstavit će se daljnje odredbe tzv ECN Direktive kao nastavak na stručni članak objavljen u broju 10 ...

pip - 11.2020, str. 89
Neutralnost mreže na kušnji
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U članku se daje pregled osnovnih pojmova povezanih s internetom i pravilima koja osiguravaju njegovu neutralnost Razmatraju se argumenti za ...

pip - 11.2020, str. 71
Porezno postupanje pri uvozu dobara
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u EU koja nisu bila u slobodnom prometu na području EU a u ...

pip - 11.2020, str. 33
Osvrt na pojedine izmjene i dopune Zakona o koncesijama
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se daje kratak osvrt na pojedina pitanja koja su se javila u vezi s nedavnim izmjenama i dopunama ...

pip - 10.2020, str. 93
Direktiva EU-a o ovlašćivanju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju (ECN+Direktiva)
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

U veljači 2019 godine donesena je Direktiva EU a koja uređuje ovlasti nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja za učinkovitu ...

pip - 10.2020, str. 88
Revizija GDPR-a nakon dvije godine provedbe − ciljevi su ispunjeni, ali može i bolje
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Europska komisija objavila je krajem lipnja 2020 godine izvješće nakon dvije godine provedbe Uredbe EU 2016 679 GDPR U njemu ...

pip - 10.2020, str. 15
Privatnost pod povećalom u aplikacijama za praćenje u kontekstu pandemije COVID-19
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Od početka pandemije COVID 19 vlade država diljem svijeta razmatraju uporabu digitalnih tehnologija ponajprije u mobilnim telefonima za praćenje kretanja ...

pip - 9.2020, str. 52
Iskustva hrvatskih sudova u postavljanju prethodnog pitanja sudu Europske unije
Autor: Dr. sc. Kristian TURKALJ , dipl. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način daje prikaz instituta prethodnog pitanja uz osobit naglasak na prethodno pitanje ...

pip - 9.2020, str. 6
Pristupanje europskom tečajnom mehanizmu ERM II – važan korak na putu prema uvođenju eura
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

S obzirom na aktualnost i značenje za proces uvođenja eura u RH u ovom se članku obrađuje europski tečajni mehanizam ...

pip - 7.2020, str. 48
Europska potvrda o nasljeđivanju
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Europska potvrda o nasljeđivanju uvedena je Uredbom EU br 650 2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4 srpnja 2012 o ...

pip - 7.2020, str. 44
Električni romobili i slična vozila – sigurnosno-osigurateljni izazov
Autori: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
dr.sc. Šime Savić

Današnje je doba doba prometa masovne uporabe raznih prijevoznih sredstava doba koje zahtijeva brzinu i mobilnost Zadovoljavanju tih potreba služe ...

pip - 7.2020, str. 21
Europsko pravo i hrvatski zakonodavac, nomotehnika i pravna terminologija
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Acquis communautaire bitno utječe na pravni poredak kako država članica Europske unije tako i onih koje joj pristupaju Ti se ...

pip - 7.2020, str. 15
Potres i energetska tranzicija – kondenzacijski bojleri u fokusu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Članak sadržava kritički osvrt na odredbe propisa EU a kojima je uređena energetska učinkovitost bijele tehnike i time plinskih bojlera ...

pip - 4.2020, str. 91
Povreda prava Unije
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Na europskoj razini godišnje se donose brojni obvezujući pravni akti a obveza država članica jest da ih provode pravilno i ...

pip - 3.2020, str. 78
Ususret mreži 5G
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Europska unija intenzivno se priprema za uvođenje pete generacije bežične tehnologije za digitalne mobilne mreže 5G diljem EU a Nova ...

pip - 1.2020, str. 98
Europski sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U posljednjih 20 godina EU razvija politiku kvalitete radi promicanja jedinstvenih značajki proizvoda koji su povezani sa zemljopisnim područjem u ...

pip - 12.2019, str. 84
Direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poduzeća u lancu opskrbe hranom
Autor: Bernard Iljazović , dipl.iur.

Europski parlament usvojio je Prijedlog Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima između poduzeća u lancu opskrbe hranom koja je ...

pip - 12.2019, str. 81
Europska građanska inicijativa
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović

Autor u članku objašnjava europsku građansku inicijativu koja građanima pruža mogućnost izravnog pristupa Europskoj komisiji pozivajući ju da podnese prijedlog ...

rrif - 11.2019, str. 136
Dijelove za kućanske uređaje treba osigurati u roku od 10 godina
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EFB preporučuje radikalnu izmjenu proračunskih pravila 2 Odobrene nove norme za kućanske uređaje 3 Porast zaplijenjenih pošiljaka na granicama ...

pip - 11.2019, str. 86
Pojam „upotrebe vozila“ u praksi Europskog suda
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

U pravu osiguranja od automobilske odgovornosti vrlo je važan pojam uporaba vozila a kako je obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ...

pip - 10.2019, str. 82
Prikaz EU-ove Direktive o restrukturiranju i nesolventnosti
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

Autor u članku prikazuje ključne elemente novih pravila koje donosi Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti a koja su postala sastavnim ...

pip - 10.2019, str. 76
Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Republika Hrvatska će od 1 siječnja do 30 lipnja 2020 preuzeti predsjedanje Vijećem EU a prvi put otkada je postala ...

pip - 10.2019, str. 15
Uređenje javne nabave u SR Njemačkoj
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

Autor u ovome članku u sažetom obliku predstavlja skup pravnih akata kojima su direktive 2014 23 EU 2014 24 EU ...

pip - 9.2019, str. 51
Isporuka i stjecanje dobara unutar EU-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Direktiva vijeća 2006 112 EZ od 28 studenoga 2006 godine o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost temeljni je okvir ...

pip - 9.2019, str. 36
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 7 8 19 objavljen je prvi dio članka o utjecaju pojma radnika u praksi ...

pip - 6.2019, str. 99
Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Republike Hrvatske
Autor: Milena Čalić-Jelić , dipl. iur.

Važnost ove teme prepoznajemo ponajprije u činjenici da o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava ovisi i djelotvornost i ...

pip - 6.2019, str. 93
Državne potpore i prijava Europskoj uniji
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.

Odluku o spojivosti usklađenju državne potpore s unutarnjim tržištem pozitivna odluka donosi isključivo Europska komisija a državne potpore dodijeljene bez ...

pip - 5.2019, str. 80
Porezna politika u Europskoj uniji
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Europska je komisija na osnovi istraživanja provedenog 2018 godine objavila publikaciju Porezne politike u Europskoj uniji Tax Policies in the ...

pip - 5.2019, str. 48
Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.

Autorica ovim člankom kroz specifičan društveno politički kontekst u kojemu se trenutačno nalazi Europska unija daje detaljan prikaz novoga europskog ...

pip - 5.2019, str. 41
Upravljanje morskim plažama u svjetlu europskog prava
Autori: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Autori u članku analiziraju trenutačni model upravljanja morskim plažama u vidu dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja radi gospodarskog korištenja morskih ...

pip - 3.2019, str. 44
Ususret predstojećim europskim izborima
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

Predstojeći europski izbori održat će se od 23 do 26 svibnja 2019 godine Svi punoljetni građani Europske unije tada će ...

pip - 9.2018, str. 103
Prekogranična zdravstvena zaštita
Autori: Prof. dr. sc. Hana HORAK
Tamara BOGDANOVIĆ, dipl. iur.

Autorice u članku na zanimljiv i transparentan način razmatraju ciljeve i sadržaje Uredbe EZ br 883 2004 i Direktive 2011 ...

pip - 10.2017, str. 88
Razvoj sustava javne nabave u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.

U svijetlu četvrte godišnjice pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji autor u članku daje pregled razvoja javne nabave u Europskoj ...

pip - 10.2017, str. 86
Međusobna povezanost europskih poslovnih registara
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Na temelju Direktive 2012 17 EU europskog parlamenta i vijeća od 13 lipnja 2012 o izmjeni Direktive Vijeća 89 ...

pip - 7.2017, str. 55
Uredba Rim II – Europsko međunarodno deliktno pravo
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK

Autor u radu analizira Uredbu EZ br 864 2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11 srpnja 2007 godine o ...

pip - 6.2017, str. 75
Delegirani akt Europske komisije glede naziva „Teran“
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Problematika naziva Teran za vino koje se dobiva od istoimene sorte dugogodišnji je i politički i pravni problem koji ...

pip - 2.2017, str. 3
Europski nalog za blokadu računa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Dana 18 siječnja 2017 godine započela je primjena UREDBE EU br 655 2014 europskog parlamenta i vijeća od 15 ...

pip - 12.2016, str. 73
Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.)
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

Cilj je ovoga članka u dva dijela predstaviti relevantne europske propise i sudsku praksu sudova EU a kojom su ...

pip - 12.2016, str. 62
Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK

U ovom se članku analizira dosegnuti stupanj unifikacije MPP a na području EU a te pitanje opravdanosti i mogućnosti ...

pip - 10.2016, str. 30
Revizija Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja usluga
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.

Autorica u ovome članku argumentirano na detaljan i zanimljiv način razmatra reviziju Direktive o upućenim radnicima u okviru pružanja ...

pip - 5.2016, str. 65
Neka kritička pravna promišljanja vezana uz predmet Klauz protiv Hrvatske
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku tematizira materiju snošenja troškova u parničnom postupku u slučaju parcijalnoga ili djelomičnoga stranačkog uspjeha u sporu kroz ...

pip - 4.2016, str. 91
Odgovornost države za pravne akte javne prirode
Autor: Dr. sc. Jakob NAKIĆ

Autor u članku kroz četiri predmeta analizira Zahtjeve za prethodnom odlukom Suda Europske unije dalje Suda EU koji se odnose ...

pip - 11.2015, str. 93
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo Izdatci za proslavu u povodu rođendana i imenovanja za poreznog savjetnika Porezno pravo PDV Postojanje oporezive isporuke ne ...

pip - 9.2015, str. 82
Revizija Uredbe o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Bruxelles I)
Autor: Ema MENĐUŠIĆ ŠKUGOR , mag. iur.

Uredba Vijeća EZ br 44 2001 od 22 prosinca 2000 o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim ...

pip - 9.2015, str. 72
Interpretativni učinak u kontekstu europskog prava – interpretativna autonomija ili pravna nesigurnost
Autor: Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.

Svrha interpretativnog učinka u europskom pravu jest djelotvornost pravnog sustava a inherentne su mu velike dispozicijske ovlasti primjenjivača prava onakve ...

pip - 5.2015, str. 81
Novela Zakona o tržištu kapitala u povodu implementacije Direktive 2014/59/EU
Autor: Mr. sc. Ksenija MILOŠEVIĆ , dipl. oec.

Financijska i gospodarska kriza upozorile su na potrebu za osnivanjem tzv bankarske unije kako bi se u budućnosti spriječilo da ...