Upravljanje morskim plažama u svjetlu europskog prava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Upravljanje morskim plažama u svjetlu europskog prava
Stranica:
41.
Autor/i:
Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Sažetak:

Autori u članku analiziraju trenutačni model upravljanja morskim plažama u vidu dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja radi gospodarskog korištenja morskih plaža kao dijela pomorskog dobra. Pritom se u članku posebna pozornost posvećuje problematici međusobnog odnosa primjenjivih izvora nacionalnog i europskog prava.
U tom smislu, autori daju i prikaz prakse Suda EU-a u spojenim predmetima Promoimpresa i Melis te pokušavaju razmotriti kako će stajališta Suda EU-a izražena u tim predmetima utjecati na hrvatski model upravljanja morskim plažama.

1. Uvod
2. Temeljni pojmovi
3. Problem međusobnog odnosa relevantnih izvora prava
4. Postupak dodjele koncesije i koncesijskog odobrenja
5. Pitanja otvorena odlukom u predmetima Promoimpresa i Melis
6. Zaključak

 

Hashtags:
#Koncesije, #PomorskoDobro, #Pravo, #PravoEU, #UpravljanjeMorskimPlažama