Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2020, str. 33
Osvrt na pojedine izmjene i dopune Zakona o koncesijama
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se daje kratak osvrt na pojedina pitanja koja su se javila u vezi s nedavnim izmjenama i dopunama ...

Mišljenja
Tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg
Petak, 04.09.2020, 410-01/20-01/1540

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2020, str. 61
Dugotrajna nematerijalna imovina
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenim postupcima s dugotrajnom nematerijalnom imovinom te na praktičnim primjerima prikazujemo knjigovodstveno evidentiranje različitih ...

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Pružanje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i iznajmljivanje brodica
Ponedjeljak, 24.02.2020, 334-01/20-01/129

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 11.2019, str. 77
Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Autor: Dr. sc. Ante Vuković

Važeći Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio je na snagu 15 listopada 2003 godine Od tada pa sve ...

Mišljenja
Ležaljke na koncesioniranoj plaži
Utorak, 03.09.2019, 334-01/19-01/583

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 7.2019, str. 73
Pravni okvir za nautički turizam u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Ante Vuković

Nautički turizam gospodarska je djelatnost od iznimnog značenja za Republiku Hrvatsku U važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu nautički ...

Sudska praksa
Ugovor o koncesiji
Petak, 14.06.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2019, str. 120
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ugovor o doživotnom uzdržavanju čl 580 ZOO a Kada kao u konkretnoj situaciji primatelj uzdržavanja ugovorom o doživotnom ...

pip - 5.2019, str. 41
Upravljanje morskim plažama u svjetlu europskog prava
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Autori u članku analiziraju trenutačni model upravljanja morskim plažama u vidu dodjele koncesija i koncesijskih odobrenja radi gospodarskog korištenja morskih ...

Mišljenja
Iznajmljivanje brodica
Utorak, 11.12.2018, 334-01/18-01/652

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 12.2018, str. 225
Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

U ovom članku analiziramo razlike između ugovora o koncesiji i ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti te dajemo primjere akata ...

pip - 11.2018, str. 12
Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.

U ovom članku analiziramo razlike između ugovora o koncesiji i ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti te dajemo primjere akata koji ...

rrif - 4.2018, str. 184
Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.

Prijedlog novog Zakona o komunalnom gospodarstvu dalje ZKG donosi značajne novosti u sektoru komunalnoga gospodarstva O tome svjedoči činjenica ...

pip - 3.2018, str. 17
Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je na 72 sjednici održanoj 21 prosinca 2017 godine Nacrt prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu ...

rrif - 9.2017, str. 150
Prikaz novog Zakona o koncesijama
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ

Potreba donošenja novog Zakona o koncesijama prikaz čijih najvažnijih odredaba dajemo u nastavku članka nametnula se zbog promjene europskog ...

pip - 9.2017, str. 9
Zakon o koncesijama iz 2017. godine – prikaz najvažnijih materijalnopravnih rješenja
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Pravno gospodarski gledajući zakonodavni okvir o koncesijama od prvorazredne je važnosti za RH Stoga je donošenje novog Zakona o ...

Mišljenja
Oporezivanja PDV-om pravnih usluga
Petak, 21.07.2017, 410-19/17-02/174

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi Zakon o koncesijama
Četvrtak, 20.07.2017.
pip - 3.2017, str. 56
Upravni ugovori u upravnom, poreznom i koncesijskom pravu u RH
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Upravni ugovori do 2010 godine i stupanja na snagu ZUP a bili su nepoznanica hrvatskomu pravnom poretku Njihovo uređivanje ...

Mišljenja
Sidrenje aquaparka
Četvrtak, 28.04.2016, 350-01/16-02/119

Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

rrif - 10.2015, str. 191
Upravljanje carinskim kvotama
Autor: Tina PETER

Carinske kvote predstavljaju tarifne koncesije za unaprijed određenu količinu robe Kvote otvara i njima upravlja Komisija prema zajedničkim pravilima na ...

Mišljenja
Odgovor na upit "Porezna uprava je postala servis HGK"
Srijeda, 22.07.2015, 410-01/15-01/873

Davatelj: Porezna uprava

pip - 6.2015, str. 38
Vjetroparkovi – dvojbe oko stvarnopravnog uređenja u RH
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Matea JANDL , mag. iur.

U ovome članku autorice obrađuju problematiku pravnog uređenja vjetroparkova u hrvatskome pravnom sustavu Polazeći od definicije stvari i analize pitanja ...

rrif - 4.2014, str. 111
Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina objavljena je u Narodnim novinama br 31 od 7 ožujka 2014 ...

pip - 4.2013, str. 3
Prikaz novog Zakona o koncesijama (II.)
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 3 13 objavili smo prvi dio članka o novom Zakonu o koncesijama U ovome ...

Mišljenja
Prijenos gospodarske cjeline s motrišta PDV-a, poreza na dobitak i ostalih propisa
Utorak, 19.03.2013, 410-01/13-01/1207

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2013, str. 48
Prikaz novog Zakona o koncesijama (I.)
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.

Novi Zakon o koncesijama ima iznimno i pravno i gospodarsko značenje Pravno predstavlja krovni propis koji uređuje pitanja koncesija te ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – tijela državne vlasti, tijela državne uprave, komore i dr. kao obveznici PDV-a
Četvrtak, 31.01.2013, 410-19/13-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Priznavanje rashoda po osnovi koncesijske naknade
Petak, 09.11.2012, 410-01/12-01/2422

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman vrijednosnog usklađenja goodwilla
Petak, 29.06.2012, 410-01/12-01/481

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Davanje koncesije na patent
Četvrtak, 12.04.2012.
Pitanja i odgovori
DAVANJE KONCESIJE NA PATENT
Četvrtak, 12.04.2012.

Može li trgovačko društvo drugoj osobi dati koncesiju na patent?

Mišljenja
Visina cijene za obradu graničnih prijava te troškova korištenja terminala gdje se obavlja carinjenje robe
Četvrtak, 05.04.2012, 212-02/12-01/23

Davatelj: Carinska uprava

pip - 11.2011, str. 79
Neke dvojbe oko prijenosa koncesije u lukama otvorenim za javni promet
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.

U ovome se članku upućuje na postojanje sukoba posebnog i općeg zakona te na određene pravne dvojbe oko prijenosa koncesije ...

pip - 9.2011, str. 68
Iznimke od plaćanja godišnje naknade i cestarine za osobe s invaliditetom
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Novim Zakonom o cestama uređuje se pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta način korištenja javnih cesta i nerazvrstanih cesta ...

rrif - 8.2011, str. 34
Računovodstvo ugovora o koncesijama za usluge (primjena tumačenja IFRIC 12)
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Razvoj infrastrukture obično se financira iz javnih izvora tj na teret državnog proračuna U novije se vrijeme pojavljuje zajedničko ulaganje ...

pip - 6.2011, str. 82
Povreda prava na pravično suđenje u koncesijskom postupku
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Neposredan povod za ovaj članak jest odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U III 3579 2006 od 27 listopada 2010 ...

Mišljenja
Obavljanje djelatnosti na području marine
Srijeda, 09.03.2011, 050-01/10-01/222

Davatelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

pip - 12.2010, str. 44
Turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku pojašnjava odredbe novodonesenog Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije odnosno ...

Mišljenja
Rješenja o odobrenju rada u privatnoj praksi na temelju koncesije
Ponedjeljak, 29.11.2010, 534-05/06-02/4

Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Mišljenja
Primjena Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Ponedjeljak, 08.02.2010, 011-02/10-02/20

Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Mišljenja
Naknada za koncesiju i eksploataciju mineralnih sirovina
Četvrtak, 21.01.2010, 310-01/10-03/08

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Troškovi korištenja terminala gdje se obavlja carinjenje robe
Ponedjeljak, 05.10.2009, 413-01/09-01/206

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Dokumenti pri uvozu mineralnih sirovina
Petak, 29.05.2009, 413-01/09-01/297

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni tretman ulaganja i korištenje poticajnih mjera
Ponedjeljak, 23.02.2009, 410-01/08-01/1305

Davatelj: Porezna uprava