Povreda prava na pravično suđenje u koncesijskom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 6.2011
Članak:
Povreda prava na pravično suđenje u koncesijskom postupku
Stranica:
82.
Autor/i:
Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:
Neposredan povod za ovaj članak jest odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3579/2006 od 27. listopada 2010.1, kojom je utvrđena povreda ustavnog prava na pravično suđenje, zajamčenog čl. 29. st. 1. Ustava, presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-8033/2006 od 30. kolovoza 2006., donesenom u upravnom sporu protiv upravnih akata donesenih u postupku dodjele prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti. Naime, prema odredbi čl. 62. Zakona o morskim lukama2, Lučka uprava će trgovačkom društvu za obavljanje lučke djelatnosti iz čl. 9. Zakona dodijeliti koncesiju za obavljanje djelatnosti i korištenje objekata infrastrukture i suprastrukture na lučkom području na osnovi njihovog pismenog zahtjeva (prvenstvena koncesija), na vrijeme od 12 godina.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo