Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
Četvrtak, 20.01.2022.

Vlada RH je u prosincu 2020 godine donijela Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom Riječ je o strateškom dokumentu koji ...

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 18.01.2022.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za siječanj 2022. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje

Vijesti
Ministarstvo financija namjerava skratiti rokove predaje financijski i poreznih izvješća za 2021. godinu
Srijeda, 12.01.2022.

I ove godine ponavlja se ista priča kao i prošle u vezi predaje financijskih i poreznih izvješća Još uvijek nije ...

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2021. godine, trajanje 135 min
Utorak, 11.01.2022.

Autor: M.H.

Vijesti
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka
Srijeda, 05.01.2022.

Razmjenom podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata utvrđeno je da ...

pip - 1.2022, str. 133
Pitanja i odgovori
Autor:

Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d o o a radi vraćanja uloga Porezno motrište revalorizacije opreme Otkup vlastitih poslovnih ...

pip - 1.2022, str. 128
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Uskraćivanje prava na odbitak predporeza kada stvarni dobavljač nije identificiran Slobodno kretanje kapitala Cestovni promet Zabrana ...

pip - 1.2022, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stranka ima pravni interes podnijeti brisovnu tužbu unatoč činjenici što o istoj pravnoj stvari zemljišnoknjižni postupak u kojem je ...

pip - 1.2022, str. 114
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave
Autor:

 • Izuzeće od ovrhe refundacije troška testiranja na COVID-19

pip - 1.2022, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Obavljanje administrativnih poslova sa zaslonskom opremom kod kuće radnika Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana ...

pip - 1.2022, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Obavijest o poreznom statusu kombi vozila marke Renault Opći uvjeti rada trošarinskog skladišta i trošarinsko odobrenje ...

rrif - 1.2022, str. 126
Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Tijekom privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radnika poslodavac ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće odnosno ...

pip - 1.2022, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dohodak Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta 24 satne skrbi njege starijih ...

pip - 1.2022, str. 99
Jezik u pravu
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Definicije pojmova
 2. Zbog / radi
 3. Turnkey
 4. Kolizija između više izvora međunarodnog prava

pip - 1.2022, str. 92
Osiguranje dokaza
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Osiguranje dokaza u parničnom postupku propisano je odredbama čl 272 čl 276 Zakona o parničnom postupku U radu se analizira ...

pip - 1.2022, str. 85
Energetska oporaba otpada – karika koja nedostaje?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na izazove energetske oporabe otpada kao četvrtog koraka u redu prvenstva gospodarenju otpadom aktivnosti koja ...

pip - 1.2022, str. 79
Elektronički potpisi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Nova Uredba o uredskom poslovanju iz srpnja 2021 godine stavlja veći naglasak na korespondenciju i upravljanje dokumentima uz pomoć digitalnih ...

pip - 1.2022, str. 73
Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 12 prosinca 2021 godine stupio je na snagu Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja Stupanjem ...

pip - 1.2022, str. 69
Pripremne radnje za zapošljavanje radnika u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku relativno cjelovito obrađuje i upućuje na nužne pripremne radnje koje je ravnatelj školske ustanove kao poslovodni i ...

pip - 1.2022, str. 65
Aktualna pitanja minimalne plaće
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom prosinca prošle godine stupile su na snagu prve novele propisa koji u statusnom smislu uređuje primitak nominiran kao minimalna ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

pip - 1.2022, str. 58
Porezno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podružnice inozemnih osnivača osnivaju se radi obavljanja djelatnosti osnivača na području RH pri čemu je glavni interes osnivača ostvarivanje dobitka ...

pip - 1.2022, str. 49
Ugovorno i porezno motrište zajmova i kamata između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često U svim tim ...

pip - 1.2022, str. 47
Novosti u Zakonu o trošarinama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u trošarinskom sustavu oporezivanja uvode se značajne promjene koje su posljedica usklađivanja ...

pip - 1.2022, str. 39
Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje osnovna obilježja dvaju ugovora koja međusobno dijele mnoge sličnosti a zbog kojih ih ljudi u svakodnevnom ...

Pror - 1.2022, str. 37
Institut podugovaranja u području javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U području javne nabave podugovarateljem se smatra gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu pruža usluge ili izvodi radove koji ...

pip - 1.2022, str. 31
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava u kojima su osobe javnog prava dužnici te ...

pip - 1.2022, str. 21
Nove Posebne uzance o građenju i neke dvojbe (pojam, primjena, promijenjene okolnosti, fiksna cijena, povećanje cijena, ugovorna kazna)
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Kako su na samome kraju 2021 godine utvrđene i u Narodnim novinama objavljene nove Posebne uzance o građenju koje donose ...

pip - 1.2022, str. 17
Pogled na Posebne uzance o građenju iz javnonabavne perspektive
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se nove Posebne uzance u građenju nastoje sagledati iz perspektive ugovora o javnoj nabavi radova Pokušava se utvrditi ...

PrGO - 1.2022, str. 14
Obračun amortizacije za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Temeljne napomene Porezno motrište amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno priznata amortizacija Promjena računovodstvene procjene Porezno ...

pip - 1.2022, str. 13
Praktične pripreme za uvođenje eura: Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom donosi sve glavne elemente prilagodbi i praktičnih priprema za prelazak na euro S obzirom ...

pip - 1.2022, str. 3
Novi zakoni – prosinac 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Obrt - 1.2022, str. 5
I. Godišnji popis u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Svi poduzetnici a tako i samostalne obrtničke djelatnosti provode godišnji popis krajem poslovne godine Osim što je inventura obvezna to ...

pip - 1.2022, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

PrGO - 1.2022, str. 2
Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2021. godinu
Autor:

Već nekoliko godina pripremamo naputke za sastavljanje završnog računa poduzetnika kao izdvojeni dio tiskan kao dodatak uz redovni broj našeg ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 29.12.2021.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljeni su ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2022. godinu
Utorak, 21.12.2021.

U Narodnim novinama br 139 21 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba kojom se ...

Vijesti
Izmjene i dopuna Zakona o općem upravnom postupku
Ponedjeljak, 20.12.2021.

Što nam najvažnije donose izmjene ZUP a Zakona o općem upravnom postupku Dana 1 siječnja 2022 godine stupaju na snagu ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

U prodaji je Zakon o obveznim odnosima urednički pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom Nar nov 35 05 41 08 125 ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Vijesti
Materijalni nedostatci stvari
Petak, 17.12.2021.

U Narodnim novinama br 126 21 objavljena je Novela Zakona o obveznim odnosima koja stupa na snagu 1 siječnja 2022 ...

Vijesti
Božićnica i ostale prigodne nagrade
Četvrtak, 16.12.2021.

U vrijeme božićnih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju neoporezive isplate u vidu prigodnih nagrada maksimalne godišnje svote ...

Vijesti
Novi broj PiP-a
Utorak, 14.12.2021.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za prosinac 2021. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.