Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – travanj 2019. godine
pip - 5.2019, str. 5
O novelama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru
pip - 5.2019, str. 10
Učinak konverzije kredita denominiranih u CHF i onih u kunama s valutnom klauzulom u CHF kroz sudsku praksu
pip - 5.2019, str. 15
Druga novela Zakona o zaštiti potrošača
pip - 5.2019, str. 23
Cijena vodnih usluga prema prijedlogu Zakona
pip - 5.2019, str. 25
Zakon o Državnom inspektoratu – dužnosti i ovlasti inspektora pri provedbi inspekcijskog nadzora
pip - 5.2019, str. 28
Ustrojstvo zadruge
pip - 5.2019, str. 35
Upravljanje morskim plažama u svjetlu europskog prava
pip - 5.2019, str. 41
Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava
pip - 5.2019, str. 48
Pravo slobode udruživanja
pip - 5.2019, str. 55
Gospodarska cjelina - poduzeće i njihov prijenos
pip - 5.2019, str. 62
Zakup poslovnog prostora
pip - 5.2019, str. 70
Porezna politika u Europskoj uniji
pip - 5.2019, str. 80
Novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 2019. godine
pip - 5.2019, str. 91
Predatorne cijene kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja
pip - 5.2019, str. 94
Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (II. dio)
pip - 5.2019, str. 102
Pravo na dom
pip - 5.2019, str. 109
Jezik u pravu
pip - 5.2019, str. 112
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 5.2019, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 5.2019, str. 115
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 5.2019, str. 119
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 5.2019, str. 121
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 5.2019, str. 125
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2019, str. 146
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 5.2019, str. 153