Zakon o Državnom inspektoratu – dužnosti i ovlasti inspektora pri provedbi inspekcijskog nadzora

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Zakon o Državnom inspektoratu – dužnosti i ovlasti inspektora pri provedbi inspekcijskog nadzora
Stranica:
28.
Autor/i:
Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novina koje donosi novi Zakon o Državnom inspektoratu, s posebnim osvrtom na dužnosti i ovlasti inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

1. Uvod
2. Djelokrug državnog inspektorata
3. Inspekcije državnog inspektorata
4. Djelokrug rada novoosnovanih inspekcija
5. Unutarnje ustrojstvo i upravljanje
6. Dužnosti i ovlasti inspektora
7. Sankcije

Hashtags:
#DržavniInspektorat, #Pravo, #UpravnoPravo, #ZakonODržavnomInspektoratu