Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
125.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Neisplata ugovorene plaće – otpust duga (čl. 203. ZOO-a)

  • Nalog računovodstvu od strane tužitelja kao radnika, direktora (ujedno vjerovnika i dužnika) da mu se isplaćuje manja plaća od ugovorene predstavlja ujedno i izjavu vjerovnika dužniku da neće tražiti njezino ispunjenje s kojom se dužnik suglasio neisplatom ugovorene plaće.

Početak tijeka zastare za naknadu štete – proglašenje osobe umrlom (čl. 230. ZOO-a/91)

  • Kada je vođen postupak radi proglašenja nestale osobe umrlom i doneseno rješenje kojim se nestala osoba proglašava umrlom početak tijeka zastare utvrđuje se prema pravomoćnosti tog rješenja.

Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe (čl. 88. st. 2. ZOO-a/91)

  • Tužbenim zahtjevom se ne može osnovano zahtijevati utvrđenje ništavosti pravnog posla koji je sklopljen od strane neovlaštene osobe.

Naknada štete nastale isplatom invalidske mirovine (čl. 12. ZPP-a)

  • U postupku radi naknade štete o pitanju razloga nastupanja gubitka radne sposobnosti sud ne može odlučivati jer se o istom odlučivalo u upravnom postupku.

Regresni zahtjev – zastarni rok (čl. 380. ZOO-a/91)

  • Kada je osiguravajuće društvo štetu isplatilo trećoj osobi kao solidarni dužnik tada je štetu isplatio na temelju zakona, a ne na temelju ugovora sklopljenog s oštećenom osobom pa osiguravajuće društvo koje je štetu isplatio ima pravo regresa od drugog osiguravajućeg društva.

Stvarno pravo

Korištenje posebnog dijela nekretnine (čl. 84. ZV-a)

  • Ako je dužnik obveze osoba koja posebni dio nekretnine rabi ili iskorištava na temelju najma, zakupa ili drugoga ugovora sa suvlasnikom, na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo toga posebnoga dijela, taj suvlasnik jamči dobavljaču za ispunjenje te obveze.

Naknada zbog neosnovanog korištenja nekretnine (čl. 164. i 165. ZV-a)

  • Ako je stvar u nepromijenjenom obliku u posjedu nevlasnika, samo nepošten posjednik dužan je naknaditi koristi od uporabe tuđe stvari. Ako je određena stvar uporabljena na način da je promijenila identitet, tek u takvoj je situaciji osoba koja je uporabila tuđu stvar u svoju korist dužna vlasniku naknaditi korist, bez obzira na svoje poštenje odnosno nepoštenje.

Stjecanje prava vlasništva (čl. 2. ZOR-a)

  • Iako je R. H. nositelj prava vlasništva na rudnom blagu, to ne znači i da je nositelj prava vlasništva na nekretninama na kojima se rudno blago nalazi, budući je rudno blago odvojeno od vlasništva nekretnina s kojima je vezano, s čim u vezi rudno blago ne pripada vlasniku nekretnine.

Ugovor o darovanju – upis u zemljišne knjige (čl. 119. ZV-a)

  • Iz spisa predmeta proizlazi da je B. T. u vrijeme smrti bio vlasnik nekretnina upisanih u navedeni zk uložak, te da Ugovor o darovanju predmetnih nekretnina još nije bio proveden u zemljišnoj knjizi, pa su shodno tome predmetne nekretnine ušle u ostavinsku imovinu. Naime, vlasništvo nekretnine na temelju pravnog posla stječe se tek zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi.

Pravo stvarne služnosti postavljenog plinovoda (čl. 3. ZE-a)

  • Izgradnja plinovoda kao energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje, te obavljanje energetskih djelatnosti od interesa je za Republiku Hrvatsku, što znači da provedba tog javnog interesa predstavlja ograničenje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

Uznemiravanje vlasništva – priključak za vodu i kanal

Hashtags: