Predatorne cijene kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Predatorne cijene kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja
Stranica:
94.
Autor/i:
Dina BALINT VUKELIĆ , mag. iur. i univ. spec. oec.
Sažetak:

Cilj je ovog članka analizirati i objasniti primjenu predatornih cijena kao specifičnog oblika zlouporabe vladajućeg položaja kojemu poduzetnici u vladajućem položaju znaju pribjegavati s cilju istiskivanja tržišnih takmaca s tržišta, odnosno kako bi obeshrabrili ulazak na tržište potencijalnih konkurenata. Nastojat će se izložiti cjelokupna problematika prakse primjene predatornih cijena, pri čemu će se objasniti pojam predatornih cijena i oblici predatornog ponašanja. Pritom će se odrediti parametri kojima će se razlikovati učinkovito tržišno natjecanje od predatornog ponašanja, s obzirom na to da se pogrešno razlikovanje konkurentnih cijena od predatornih može negativno odraziti na potrošače. Ujedno će se dati prikaz faza primjene predatornih cijena te će se predstaviti koraci u analizi svakoga konkretnog slučaja u kojemu postoji sumnja na takvu zlouporabnu praksu poduzetnika u vladajućem položaju.

1. Uvod
2. Zlouporaba vladajućeg položaja
3. Predatorne cijene
4. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #PredatorneCijene, #Tržište, #ZlouporabaVladajućegPoložaja