Porezno postupanje pri uvozu dobara

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Porezno postupanje pri uvozu dobara
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Sažetak:

Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u EU koja nisu bila u slobodnom prometu na području EU-a, u skladu s carinskim propisima. Carinsko tijelo koje provodi carinski postupak mora, uz pravila koja određuju primjenu carine i drugih davanja, odgovarajuće primijeniti i pravila koja vrijede za porezni položaj konkretnog postupka koji se zahtijeva. Uvoz dobara u RH smatra se predmetom oporezivanja u RH. Obračun PDV-a pri uvozu dobara u RH je u nadležnosti Carinske uprave koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga.

1. Uvod

2. Porez na dodanu vrijednost pri uvozu robe

3. Trošarinski propisi i propisi o posebnom porezu

4. Porezna i trošarinska skladišta

5. Zaključak

Hashtags:
#CarinskiPostupak, #CarinskoTijelo, #PoreznoPravo, #Pravo, #PravoEU, #UvozDobara