Bilješke uz financijske izvještaje i objavljivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2001
Članak:
Bilješke uz financijske izvještaje i objavljivanja
Stranica:
13.
Autor/i:
Ivan BILIĆ, dipl. oec.
Mirza KURTALIĆ, dipl. oec.
Tomislav LJUBIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Financijski izvještaji osnova su pri donošenju većine ekonomskih odluka različitih korisnika tih izvještaja. Stoga je i cilj financijskih izvještaja da pruže informaciju o financijskom položaju trgovačkog društva, uspješnosti, novčanom tijeku i svim ostalim informacijama značajnim za korisnike izvještaja. Također, vrlo je važno osigurati i usporedivost financijskih izvještaja trgovačkog društva s izvještajima tog društva za prethodna razdoblja i s financijskim izvještajima drugih društava. Da bi se to moglo ostvariti struktura i sadržaj financijskih izvještaja moraju biti standardizirani na način kako to određuju Međunarodni računovodstveni standardi (dalje: MRS) i Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 90/92.).

Zbog ograničenosti prostora opisat ćemo zahtjeve MRS-ova za objavljivanje za samo nekoliko pozicija iz financijskih izvještaja, odnosno onih koje se najčešće pojavljuju u financijskim izvještajima hrvatskih poduzeća, a ujedno smo ih mi smatrali najzanimljivijim za čitatelje kao što su:

    potraživanja od kupaca,
  • zalihe,
  • nekretnine, postrojenja i oprema,
  • obveze za primljene kredite,
  • najam,
  • povezane stranke,
  • temeljne pogreške, promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena,
  • događaji nakon datuma bilance.
Sadržajem financijskih izvještaja bavi se MRS 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja. Dodatni zahtjevi za objavljivanje - bilješke, definirani su u svakom pojedinom MRS-u.
Hashtags: