Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
132.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

 • Opća ponuda (čl. 33. ZOO-a/91)
  • Javni natječaj kojim se poziva neodređeni broj osoba da podnesu ponudu za sklapanje pravnog posla pod objavljenim uvjetima nije opća ponuda, već poziv da se učini ponuda
 • Sadržaj solidarnosti dužnika (čl. 43. ZOO/05)
  • Svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijeli dug i vjerovnik može zahtijevati njegovo ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjen
 • Poništaj ugovora (čl. 331. ZOO/05)
  • Ako osoba u interesu koje je pobojnost ustanovljena podnese tužbu za utvrđenje ništetnosti, sud nije ovlašten – u sklopu takvog tužbenog zahtjeva – poništiti pravni posao zbog moguće pobojnosti
 • Nastupanje zastare (čl. 362. ZOO/91)
  • Zastara nastupa kad istekne posljednji dan zakonom određenog vremena
 • Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju (čl. 380. ZOO/91)
  • Zastarijevanje tražbine osigurane osobe – oštećenika počinje teći od dana završetka njegova liječenja

Radno pravo

 • Redoviti otkaz (čl. 111. ZV-a/09)
  • Upozorenjem na kršenje obveze iz radnog odnosa poslodavac je iscrpio svoje pravo sankcioniranja radnikove povrede obveze iz ugovora o radu
 • Izvanredni otkaz (čl. 116. ZR-a/14)
  • Zabrana javnopravnog tijela poslodavcu da kod njega radi radnik koji je sklopio ugovor o radu za obavljanje određenih poslova ima značenje osobito važne činjenice zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć
 • Izvanredni otkaz (čl. 116. ZR-a/14)
  • Kad radnik zadrži za sebe dio prikupljene novčane pomoći namijenjene drugom radniku poslodavac ima opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Početak računanja roka za zahtjev za zaštitu prava radnika (čl. 133. ZR-a/14)
  • Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava
 • Trajanje i prestanak kolektivnog ugovora (čl. 200. ZR-a/14)
  • Kolektivni ugovor može se otkazati i primjenom pravila obveznog prava kojima se uređuje raskid ugovora

Parnični postupak

 • Sukob nadležnosti (čl. 23. ZPP-a)
  • Kad sud nadležan za odlučivanje o sukobu nadležnosti donese rješenje o tome, sud čija je nadležnost utvrđena vezan je tim rješenjem
 • Sukob nadležnosti (čl. 23. ZPP-a)
  • Za suđenje u sporu radi isplate radiotelevizijske pristojbe uvijek je nadležan općinski sud
 • Ispravljanje presude (čl. 142. ZPP-a)
  • Sud nije ovlašten ispravljanjem presude otklanjati nedostatke u dispozicijama stranaka
 • Subjektivna preinaka tužbe (čl. 195. ZPP-a)
  • Promjena upisa prava vlasništva na nekretninama izvršena u tijeku parnice ima za posljedicu odbijanje tužbenog zahtjeva zbog nedostatka legitimacije
 • Žalba protiv rješenja (čl. 311. ZPP-a)
  • Protiv rješenja koja se odnose na rukovođenje raspravom nije dopuštena posebna žalba

Prekršajno pravo

 • Prekršajna odgovornost djeteta (čl. 9. PZ-a)
  • Za počinjeni prekršaj djeteta koje nije navršilo četrnaest godina života kaznit će se roditelj ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja
 • Prekršajna odgovornost djeteta (čl. 9. PZ-a)
  • Za počinjeni prekršaj djeteta koje nije navršilo četrnaest godina života kaznit će se druga osoba koja ga nadzire, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom te druge osobe
 • Početak izvršenja zaštitne mjere (
Hashtags: