Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
148.
Autor/i:
Sažetak:

OBVEZNO PRAVO

Odgovornost za štetu od opasne stvari (čl. 174. ZOO-a/91)

 • Za štetu od opasne stvari, koja predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova odgovaraju oba bračna druga

Novčana naknada štete u slučaju smrti bliske osobe (čl. 201. ZOO-a/91)

 • Duševna bol zbog smrti bliske osobe je samostalna pravna osnova za naknadu štete

NIŠTETNOST POJEDINIH ODREDABA OPĆIH UVJETA UGOVORA (čl. 296. ZOO-a/05)

 • Ništetne su odredbe općih uvjeta ugovora koje, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama suugovaratelja sastavljača općih uvjeta

NEISPUNJENJE UGOVORA (čl. 304. ZOO-a/05)

 • Kad su obje ugovorne strane odgovorne za neispunjenje ugovorna i u konačnici za raskid ugovora ne dolazi do primjene pravila o kapari

KAD DOSPIJEVA OBVEZA NAKNADE ŠTETE (čl. 1086. ZOO-a/05)

 • Obveza naknade imovinske štete odgovornog osiguratelja dospijeva danom podnošenja zahtjeva oštećene osobe osiguratelju

ODGOVORNOST DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA (čl. 56. st. 3. i čl. 58. Zakona o poštanskim uslugama)

 • U međunarodnom prometu davatelj poštanskih usluga odgovara u granicama utvrđenima aktima Svjetske poštanske unije i međunarodnim ugovorima.

ADAPTACIJA STANA – POVEĆANJE KORISNE POVRŠINE NEKRETNINE (§ 418. Općeg građanskog zakonika)

 • Ako su adaptacijom i nadogradnjom povećane korisne površine stana tada je osnovan zahtjev za utvrđenje većeg suvlasničkog udjela stranaka.

ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI – TRŽIŠNA CIJENA NAJAMNINE, ZASTARA POTRAŽIVANJA (čl. 230. st. 1. ZOO-a)

 • Prije donošenja odluke ESLJP-a u predmetu Statileo protiv Republike Hrvatske, tj. 10. srpnja 2014. godine, nije tekao rok za zastaru naknade štete jer je tek donošenjem te odluke ovlašteno tijelo, a to je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, te čl. 1. Protokola 1. uz tu Konvenciju, a na štetu vlasnika stanova u kojima se nalaze zaštićeni najmoprimci.

UGOVOR O KREDITU – KONVERZIJA CHF U VALUTU EUR (čl. 1111. ZOO-a)

 • Ako se dužnik suglasio s izračunom konverzije te su stranke ugovorile da se svi iznosi (njihov zbroj), koje je vjerovnik isplatio dužniku u ispunjenju svoje obveze korisnika kredita prema ranijem Ugovoru o kreditu u CHF, uračunaju u ispunjenje obveze tuženika iz Ugovora o kreditu u EUR, tada vjerovnik nije u obvezi isplatiti razliku s osnova neosnovanog povećanja kamatne stope.

ZASTARA ZA TRAŽBINE RADI NAKNADE ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE (čl. 371. ZOO-a)

 • Za oduzetu stvar ne može zastarjeti zahtjev radi naknade sve dok vlasnik može zahtijevati njezin povrat. Sve dok tužitelji mogu tražiti vraćanje predmetne nekretnine njihova tražbina nije dospjela.

ISPLATA RAZLIKE IZMEĐU TRŽIŠNE I ZAŠTIĆENE NAJMANINE (ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI) - ZASTARA POTRAŽIVANJA (čl. 215. st. 1., čl. 230. st. 1. ZOO-a)

 • Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom nije propisano što drugo. U sporovima radi gubitku zarade od najamnine koje dospijevaju mjesečno primjenjuje se trogodišnji zastarni rok.

 

RADNO PRAVO

PLAĆA I NAKNADA PLAĆE (čl. 84. ZR-a/09)

 • Plaćom se smatra plaća u bruto iznosu

PRESTANAK UGOVORA O RADU (čl. 107. ZR-a/09)

 • Poslodavac može otkazati ugovor o radu, ako za to ima opravdan razlog u slučaju da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti

SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU (čl. 125. ZR-a/14)

 • Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odnosno poslodavca odrediti dan p
Hashtags: